نویسنده = زهره دهقان فارسی
اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم‌های تولید دانش در یک دانشگاه دولتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-95

10.22034/jipas.2019.90542

قاسم سلیمی؛ جعفر ترک زاده؛ زهره دهقان فارسی