نویسنده = غلامرضا معمارزاده طهران
«شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.312690.1273

پاکنوش کیانی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ کرم الله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


تأثیر نظام‌های اداری بر فرایند توسعه سیاسی در ایران و برخی کشورهای آسیایی: پژوهشی تطبیقی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 191-219

10.22034/jipas.2022.278510.1171

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده