نویسنده = حسن عابدی جعفری
سنخ‌شناسی تعارض منافع کارگزاران دولتی: پهنه‌کاوی مطالعات تعارض منافع در بخش دولتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-29

10.22034/jipas.2022.315287.1289

سعید جعفری نیا؛ حسن عابدی جعفری؛ یوسف وکیلی؛ مصطفی رنجبر کبوترخانی