نویسنده = حسن عابدی جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی: دوره تثبیت آثار (1377-1368)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 41-71

10.22034/jipas.2019.94244

حسن عابدی جعفری؛ مسعود بنافی؛ اکرم دستیاری