نویسنده = مهدی گل وردی
مطالعه‌ای دامنه‌ای بر مقالات علمی منتشرشده در حوزه اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 103-131

10.22034/jipas.2022.301492.1225

مهدی گل وردی؛ سارا حسین پور چایجانی؛ فاطمه رستگاری کلاچایی