نویسنده = سعید صیادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی در کمیته امداد امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 79-102

10.22034/jipas.2021.291000.1191

مرتضی موصلی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی