کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه ای در سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/jipas.2022.332120.1366

وحید پیغان؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-193

10.22034/jipas.2022.298094.1212

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران