کلیدواژه‌ها = تحلیل تمیز
خوشه‌بندی و تحلیل تمیز سازمان‌های دولتی از منظر مدیریت سبز

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 89-107

10.22034/jipas.2020.228534.1078

احمد قربان پور؛ حیدر احمدی؛ رضا جلالی