کلیدواژه‌ها = گونه‌شناسی
گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 21-50

10.22034/jipas.2022.306129.1258

زهرا کلاتهایی؛ علیرضا معینی؛ امیر ذاکری؛ سعید شوال‌پور