دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی: دوره تثبیت آثار (1377-1368)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حسن عابدی جعفری؛ مسعود بنافی؛ اکرم دستیاری


2. شخصیت ماکیاولیستی مدیران؛ سبک رهبری تحول آفرین و خدمتگزار و مقاومت کارکنان در برابر تغییر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22034/jipas.2019.196548.1042

سارا محمدی


3. طراحی سنجه اندازه‌گیری کیفیت فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

10.22034/jipas.2020.196272.1041

حسین گرجی پور؛ علی اصغری صارم


شماره‌های پیشین نشریه