دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی: دوره تثبیت آثار (1377-1368)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حسن عابدی جعفری؛ مسعود بنافی؛ اکرم دستیاری


2. طراحی سنجه اندازه‌گیری کیفیت فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

10.22034/jipas.2020.196272.1041

حسین گرجی پور؛ علی اصغری صارم