دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مواجهه با چالش‌های اخلاقی در علم شهروندان با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22034/jipas.2022.304210.1234

میثم Meysam؛ مرسده پهلوانیان


2. طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22034/jipas.2022.298094.1212

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران