دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر برافزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری‌های شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22034/jipas.2022.295666.1206

صدیقه رضاییان فردویی؛ منصوره حورعلی؛ الهه عطری نژاد؛ ابراهیم فربد


3. شناسایی پیش‌بین‌های قصد واکنش رفتاری شرکت‌کنندگان کانونهای توسعه نسبت به بازخور توسعه‌ای در سازمان‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22034/jipas.2022.320571.1317

علی آب روشن؛ آرین قلی پور؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدعلی بابایی زکیلکی


4. طراحی مدل اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1400

10.22034/jipas.2022.312332.1270

ملیحه هاشمی؛ مهدی مرتضوی؛ حامد رحمانی


5. آموزۀ اضطرارگرائی و نقش آن در مدیریت بحران‌های کرونایی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22034/jipas.2022.317837.1304

جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان؛ زین العابدین خدمتی


7. واکاوی نقش دولت در ارتقای رقابت پذیری صنایع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/jipas.2022.310285.1255

حمزه مصیب زاده؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر


8. گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22034/jipas.2022.306129.1258

زهرا کلاتهایی؛ علیرضا معینی؛ امیر ذاکری؛ سعید شوال‌پور


9. بررسی تأثیر مولفه های موثر بر ادراک مردم در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان بخش دولتی ( استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.322790.1326

رضا دهاز؛ محمد افکانه