طراحی سنجه اندازه‌گیری کیفیت فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22034/jipas.2020.196272.1041

چکیده

خط‌مشی‌های عمومی که در راستای حل مسائل و برآورده کردن حوائج عامه تدوین و پیاده‌سازی می‌شوند، تنها در صورتی می‌توانند هدف غایی خود، یعنی تحقق منفعت عمومی را محقق کنند که در فرآیند مسئله‌شناسی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از کیفیت مطلوب برخوردار باشند. آگاهی از میزان کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در هر یک از مراحل مذکور، نیازمند داشتن ابزار و سنجه‌های اندازه‌گیری دقیق و معتبر است. با مسلح بودن دولت‌ها به ابزار و سنجه اندازه‌گیری کیفیت خط‌مشی‌های عمومی، آگاهی از وضع موجود و حرکت به سمت و سوی وضع مطلوب، تسهیل خواهد شد. اهمیت این امر هنگامی که سخن از عرصه فرهنگی جامعه باشد، دو چندان خواهد بود. در این پژوهش با مبنا قرار دادن الگوی ارزشیابی فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی و با استفاده از روش‌شناسی ده مرحله‌ای ساخت سنجه اندازه‌گیریِ راتری و جونز (2007) و نظر خواهی از 10 خبره فعال حوزه فرهنگی، اقدام به طراحی سنجه اندازه‌گیری کیفیت خط‌مشی‌های فرهنگی در قالب پرسشنامه شده است. سنجه طراحی شده در قالب تعداد 55 سؤال، امکان سنجش کیفیت خط‌مشی‌های فرهنگی در پنج بُعد مسئله شناسی، راه‌حل‌گزینی، مشروعیت‌دهی، اجرا و ارزیابی را فراهم کرده است. بُعد مسئله شناسی دارای مولفه‌ای به نام تعالی فرهنگی ب است. بُعد مشروعیت‌دهی دارای مولفه‌ی به نام پشتیبانی فرهنگی را دارا است. مولفه‌های بُعد اجرا در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی عبارت‌اند از: بسترسازی نرم با شاخص‌های از قبیل؛ تعهد و توانمندی مجریان. در پایان و در بُعد ارزیابی مولفه‌ی به نام نظارت هوشمند فرهنگی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of Measurement for quality of Cultural Policymaking Process

نویسندگان [English]

  • hossein gorjipour 1
  • ali asghari sarem 2
1 Ph.D in Public Administration, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting,Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Measurement is necessary for improving every thing. Public policy is the instrument of public administration in governing various areas of society. The aim of policy making is solving public problems and meeting public needs. Desirable quality in the process of policy making, would serve the fulfillment of public interest. The quality of the public policy process requires accurate and reliable measurement tools and measures. Public adminatratorts who are armed by tools and measures to measure the quality of public policies can assess current situation and move towards the desired state. In this research, based on a model of evaluation of the cultural policy making process and using the ten-step approach of questionnaire design and development (Rattray & Jones, 2007), a measurement has been designed to measure the quality of cultural policies. By designed measurement in the form of 55 questions, it is possible to measure the quality of cultural policies in five dimensions of problem statement, policy options, legitimization, implementation and evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policymaking Process
  • Cultural Policy
  • Measurement
  • Quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 07 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1398