شخصیت ماکیاولیستی مدیران؛ سبک رهبری تحول آفرین و خدمتگزار و مقاومت کارکنان در برابر تغییر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/jipas.2019.196548.1042

چکیده

این پژوهش به بررسی پدیده مقاومت کارکنان در برابر تغییر از منظر نظریه شخصیت و سبک رهبری می‌پردازد و هدف از آن، مطالعه تاثیر سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و خدمتگزار بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر و نیز بررسی نقش تعدیل‌گر شخصیت ماکیاولیستی مدیران در این رابطه می‌باشد. داده‌های مربوط به این متغیرها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد و از نمونه متعلق به جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان‌های دولتی در شهر اهواز با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی داوطلبانه گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق ارزیابی و اظهار نظر متخصصین و اساتید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که سبک رهبری تحول‌آفرین بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تاثیر معکوس و معنادار داشته، درحالی‌که این تاثیر در سبک رهبری خدمتگزار معکوس ولی غیرمعنادار مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان داد شخصیت ماکیاولیستی مدیران، تاثیر معکوس سبک تحول‌گرا و خدمتگزار بر مقاومت در برابر تغییر را تقویت می‌نماید. در این نتیجه تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر مقاومت در برابر تغییر تحت تاثیر شخصیت ماکیاولی مدیر به سمت معکوس معنادار تغییر یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Machiavellian Personality of Managers; Transformational and Servant Leadership Style and Resistance to Change

نویسنده [English]

  • Sara Mohammadi
Management Department, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This study examines the phenomenon of resistance to change from the perspective of personality theory and leadership style and its purpose is to investigate the impact of transformational and servant leadership styles on employees' resistance to change; as well as examining the moderating role of managers' Machiavellian personality in this regard. The data related to these variables were collected through standard questionnaires from the sample of the statistical population of employees and managers of governmental organizations in Ahvaz by voluntary non-probability sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by the evaluation and comments of experts and professors, and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. Correlation analysis and structural equation modeling were used to analyze the data and test the research hypotheses. The results of data analysis showed that transformational leadership style had a significant negative effect on employees' resistance to change, whereas this effect was observed negative but non-significant in servant leadership style. The results also showed that the machiavellian personality of managers reinforces the negative impact of transformational and servant style on resistance to change. So that the effect of servant leadership style on resistance to change has been significantly negative influenced by manager Machiavelli's personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Servant leadership
  • Machiavellian Personality
  • Resistance to change

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1398