دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-130