نویسنده = حسن دانائی‌فرد
کاوش نقش‌های کارآفرینان خط‌مشی در خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ یک مطالعه پدیدارنگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22034/jipas.2023.357715.1468

علی حمیدی زاده؛ حسن دانائی‌فرد؛ رضا اشگرف


واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 29-64

10.22034/jipas.2023.375311.1517

منصوره معینی کربکندی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانائی‌فرد؛ سیدحسین کاظمی


روش ارزشیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 97-121

10.22034/jipas.2019.90566

حسن دانائی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی