نویسنده = الهام هاشمی‌منفرد
عوامل مؤثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی در ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 35-57

نورمحمد یعقوبی؛ الهام هاشمی‌منفرد