نویسنده = نادر بهلولی زیناب
تأثیر نظام‌های اداری بر فرایند توسعه سیاسی در ایران و برخی کشورهای آسیایی: پژوهشی تطبیقی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 191-219

10.22034/jipas.2022.278510.1171

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده