نویسنده = ناصر میرسپاسی
طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی برحکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-193

10.22034/jipas.2022.298094.1212

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران