کلیدواژه‌ها = مدل منطق
روش ارزشیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 97-121

10.22034/jipas.2019.90566

حسن دانائی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی