کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی
طراحی الگوی خبره تعیین سازوکار تأمین مالی در رشته‌های علوم انسانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-33

10.22034/jipas.2021.300191.1218

حسن کریمی؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ عزت الله عباسیان