کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
طراحی مدل چندصدایی سازمانی در آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-117

10.22034/jipas.2022.319167.1310

فاطمه آقاجانپور چهارده؛ سیدرضا سیدجوادین؛ عباس نرگسیان؛ محمد تابان