دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، مهر 1399، صفحه 1-159 

مقاله پژوهشی

واکاوی نقش بیوریتم و ابعاد آن در تاب‌آوری کارکنان

صفحه 1-25

10.22034/jipas.2021.290675.1189

عباسعلی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد؛ مینا خلیلی؛ سمانه ملک


مدل پارادایمی بلوغ حکمرانی شرکتی خوب در صنعت بیمه ایران

صفحه 133-159

10.22034/jipas.2021.287320.1183

رحمت اله قلی پور؛ طهمورث حسن‌قلی‌پور یاسوری؛ علی تقوی