اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر پورعزت

استاد دانشگاه تهران

pourezzatut.ac.ir

h-index: 7  

سردبیر

حسن دانائی فرد

استاد دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

h-index: 10  

دبیر تخصصی

محمد مهدی ذوالفقارزاده

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

zolfagharut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جیمز پری

استاد دانشگاه ایندیانا

perryindiana.edu

فرد تامسون

استاد دانشکده اتکینسون (مدیریت) دانشگاه ویلیامت

fthompsowillamette.edu

علی فرازمند

استاد دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه فلوریدا

afarazmafau.edu

سون هی کیم

استاد دانشکده مدیریت و خط‌مشی عمومی مؤسسه توسعه کره جنوبی و دانشیار سابق دانشگاه سیراکیوز

soonheekimkdischool.ac.kr

اعضای هیات تحریریه

سید مهدی الوانی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

alvaniglobalization.ac.ir

علی اصغر پورعزت

استاد دانشگاه تهران

pourezzatut.ac.ir

حسن دانائی فرد

استاد دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

محمدمهدی ذوالفقارزاده

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

zolfagharut.ac.ir

محمد علی سرلک

استاد دانشگاه پیام نور

sarlakpnu.ac.ir

میثم لطیفی

دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

m.latifiisu.ac.ir

غلامرضا معمارزاده طهران

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

gmemargmail.com

عباس منوریان

استاد دانشگاه تهران

amonavarut.ac.ir

نورمحمد یعقوبی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

yaghoobihamoon.usb.ac.ir

مدیر داخلی

مسعود بنافی

استادیار، گروه حکمرانی عمومی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

banafiut.ac.ir
0000-0003-1953-2720

طراح جلد

محمدحسین شوکت‌پور

دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران

m.h.shokatpourgmail.com

صفحه آرا

محمد حسنی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

mohammad.ecogmail.com

متینا ماهری

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

matinmaherigmail.com

ویراستار

محمد حسنی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

mohammad.ecogmail.com

متینا ماهری

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

matinmaherigmail.com

ویراستار انگلیسی

علی رستمیان

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ali.rostamiaangmail.com