«شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.312690.1273

چکیده

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه‌های بومی و بین‌المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می‌گیرد و از طریق مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و معیارهای منطقی، چون شفافیت و پاسخ‌گویی، در بازه‌های زمانی گوناگون سنجیده می‌شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین‌المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این‌رو، هدف از این مطالعه، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است.

پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است و با رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده‌بنیاد» انجام شده است. به منظورگردآوری داده‌ها، با 16 نفر خبره علمی- اجرایی شامل متولیان و صاحب‌نظرانِ امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه‌های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه‌گیری ترکیبی هدفمندو گلوله برفی، تا مرحله اشباع ادامه یافت.

تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعدِ اصلی، شامل عوامل علّی، میانجی‌ها، پدیده محوری، عوامل زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها، شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد، شامل چهار مقوله: «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک‌سازی ساختار و نیروی انسانی»، و «تأمین منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی»، مشخص شدند.

الگوی پیشنهادی، در امتداد برنامه‌ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط‌مشی‌گذاری پیشگیرانه، با هدف کاهش تصمیم‌های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالارفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Dimension and Components of the Application of the Government Performance Evaluation Model in the Field of Health

نویسندگان [English]

 • Paknoosh Kyani 1
 • Ali Asghar pourezzat 2
 • karamollah daneshfard 3
 • Gholamreza Memarzadeh Tehran 4
1 PhD Student, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

There is an emphasis on the evaluation of government performance in the field of health according to local and international criteria, based on accurate scientific evidence, and in the light of the modern model of governance. Such evaluation is carried out according to a variety of parameters and logical criteria, including responsiveness and transparency, throughout different time periods. Unfortunately, the current ranking of Iran's health in the international arena reflects the relative inefficiency of the government performance. The purpose of this study was to identify the dimensions and components of the Government Performance Evaluation Model in the health system.

The present qualitative study adopted the systematic approach of Strauss and Corbin and employed the "grounded theory" strategy. To collect the data, unstructured interviews were carried out with 16 academic-professional experts.

177 Concepts, 27 sub-codes and 6 main dimensions were identified, including Causal factors, interveners, phenomenal pivot, contextual factors, performance strategies, and consequences. The consequences of implementation were identified, highlighting: "integrated monitoring system of action and implementation", "service quality improvement", "downsizing", and "fulfillment of national, regional and international interests".

The proposed model, built upon a preventive policy-making approach, is designed to plan sustainable development with the aim of optimizing the use of resources, and developing flexibility in practice of the agents. It is hoped that the findings of this research will lead to an increase in the efficiency of employees, promote the effectiveness of the organization, and raise life quality, public welfare and the age of life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "؛ evaluation"؛
 • "؛ performance"؛ government"؛ transparency"؛ health"؛
 • "؛ policy"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 01 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1401