بر اساس نویسندگان

آ

 • آرمان، مانی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

ا

 • ابراهیم پور، حبیب [1] دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ابویی اردکان، محمد [2] دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • اسفندیاری، زینب [1] کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اصغری صارم، علی [1] استادیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • الوانی، سیدمهدی [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • امامی، سیدمجتبی [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
 • امینی، علیرضا [1] استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • امینی، محمود [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ب

پ

ت

ح

خ

 • خدائی، هانیه [1] کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خوش سپهر، زهرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

د

 • دانائی‌فرد، حسن [2] استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دستیاری، اکرم [1] مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران
 • دستی‌گردی، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده‌ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • دمرچی لو، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهقان فارسی، زهره [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ذ

ر

س

 • سلیمی، قاسم [1] استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سیاح پور، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • سیدنقوی، میرعلی [1] دانشیار مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

ش

 • شوقی لرد، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • شول، عباس [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شیرخدایی، میثم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ص

 • صفری، فروزان [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ض

 • ضرغامی فرد، مژگان [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

ع

 • عابدی جعفری، حسن [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسی، سعیده [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • عباسی، طیبه [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عباسی، عباس [1] دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عرب، محبوبه [1] استادیار گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی راه دانش بابل، بابل، ایران
 • عفتی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • علیزاده ثانی، محسن [1] استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • علی‌محمدلو، مسلم [1] استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ف

 • فتوره چی، زهرا [1] استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ق

ک

 • کیانی، پاکنوش [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

گ

 • گرجی پور، حسین [1] دکتری مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

ل

 • لطیفی، میثم [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

م

 • مافی مرادی، شیوا [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
 • محمدی، سارا [1] عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمودشاهی، شهرزاد [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
 • منصوری، حسین [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • میرقادری، سیدهادی [1] استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ن

 • نائیجی، محمدجواد [1] استادیار گروه کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نوروزی، خلیل [1] دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

ه

 • هادوی نژاد، مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • هاشمی‌منفرد، الهام [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • همتیان، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ی

 • یعقوبی، نورمحمد [2] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • یوسفی، زیبا [1] کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.