کلیدواژه‌ها = تعهد به ارزش‌های عمومی
مدل انگیزش کارکنان در بخش عمومی ایران: ابعاد و شاخص‌ها

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 87-112

10.22034/jipas.2021.295803.1205

محمد حاجی پور؛ طیبه امیرخانی