کلیدواژه‌ها = طراحی شغلی
هنرآفرینی شغلی کارکنان در بانک‌های دولتی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 195-219

10.22034/jipas.2022.264987.1141

ابراهیم رجب پور؛ مسعود بنافی