دانش مرز‌شکنانه در چه بستری رشد می‌کند؟

دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 1-14

سیدمهدی الوانی


شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح «منفعت عمومی» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-24

علی‌اصغر پورعزت؛ مریم دمرچی لو؛ پاکنوش کیانی


اثر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-40

10.22034/jipas.2020.197175.1043

اکبر شریعت نیا؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ علی جهانگیری؛ مهدی رسولی قهرودی


واکاوی نقش بیوریتم و ابعاد آن در تاب‌آوری کارکنان

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-25

10.22034/jipas.2021.290675.1189

عباسعلی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد؛ مینا خلیلی؛ سمانه ملک