ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه‌ای‌سازی مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده‌ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده‌ مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 دکتری مدیریت استراتژیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

10.22034/jipas.2020.246171.1099

چکیده

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه­ ای­ سازی مدیریت منابع انسانی است. در این پژوهش از روش­ شناسی نظریه داده­بنیاد چندگانه استفاده شده است. داده­ های حاصل از مرور نظام­ مند مطالعات و پژوهش­های مرتبط پنج دهه اخیر (41 منبع) در حوزه مدیریت منابع انسانی در باب حرفه­ ای­ سازی با داده­ های حاصل از مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نظری یا دانشگاهی و مدیران اجرایی منابع انسانی که با ترکیب روش­ های نمونه­ گیری هدفمند و گلوله­ برفی انتخاب شدند، برای تحلیل ترکیب شدند. جهت اعتبارسنجی چارچوب مذکور طی دو مرحله متوالی از نظرسنجی از خبرگان استفاده شد که این امر دلالت بر تأیید نتایج دارد. بر اساس رویکرد فراترکیب به شناسایی هشت مقوله فرعی در قالب سه دسته کلی عوامل محیطی، سازمانی و رفتاری پرداخته شد؛ همچنین؛ بر اساس نتایج مصاحبه با این خبرگان 21 مقوله فرعی در قالب دو دسته کلی عوامل سوق­ دهنده و بازدارنده به چارچوب نهایی اضافه شد که وضعیت بسترهای حرفه­ ای­ سازی را مفهوم­ پردازی می­کند. به مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی پیشنهاد می‌شود که به ابعاد سخت (آموزش، کارمندیابی) و نرم (توسعه، مدیریت عملکرد) حرفه‌ای‌سازی منابع انسانی توجه کرده و همچنین تفکیک سیاست از مدیریت و خلق سازمان شایسته‌محور را در مدیریت سازمان­های دولتی ملاک عمل خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Identifying the Executive Contexts of the Professionalization of Human Resource Management

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Batmani 1
  • Jabbar Babashahi 2
  • Hamidreza Yazdani 3
  • Yousef Vakili 4
  • Seyed Farhad Hosseini 5
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kangavar Branch, Islamic Azad University, Kangavar, Iran.
2 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, Tehran University, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, Tehran University, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Kharazmi University, Tehran, Iran.
5 PhD in Strategic Management, Young Reseachers and Elite Club, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a framework for identifying the executive contexts of the professionalization of human resource management. In this research, the methodology of multiple-grounded theory is used. Data obtained from the systematic review of related studies and researches of the last five decades (41 studies) in the area of human resource management on professionalization in combining with data obtained from interviews with 15 theoretical or academics experts and HR executives or practitioners, which were selected by combining sampling methods including purposive and snowball, were combined for analysis. Experts' opinions were used to validate the mentioned framework in two sequential stages to confirm the results. Based on meta-synthesis approach, eight sub-categories were identified in the form of three general categories of environmental, organizational and behavioral factors. As well, based on the results of interviews with these experts, sub-categories in the form of two general categories of driving and restraining factors was added to the final framework, which conceptualizes the status of the professionalization contexts. Managers and experts in the field of human resources are recommended to pay attention to the hard i.e. training and recruitment, and soft i.e. development, performance management, aspects of professionalization of human resources, and moreover, to consider the separation of policy level from administration level. Furthermore, it’s recommended to create a competent-based organization in managing public organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professionalization. Professionalism
  • Multi-Grounded Theory
  • Grounded Theory
  • Meta-Synthesis
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻫﺮﻧﺠﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ (1381). ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﯽ ﻧﻮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و آسیب‌شناسی سازمان‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان (آب منطقه‌ای ﻏﺮب). ﻣﺮﮐﺰ پژوهش‌های ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬران.
Abbott, A. (1988). The system of professions. London: The University of Chicago Press Ltd.
Alfes, K., Shantz, A., & Truss, C. (2012). The link between perceived HRM practices, performance and well-being: The moderating effect of trust in the employer. Human Resource Management Journal, 22(4), 409-427.
Alic, B. (2017). Evaluation of professionalism in human resources management in the Republic of Moldova. Annals-Economy Series, 3(1), 171-180.
Ardagh, D. (2007). The ethical basis for HRM professionalism and codes of conduct. In A. Pinnington, R. Macklin, and T. Campbell (Eds.). Human Resource Management: Ethics and Employment, Oxford: Oxford University Press, 152-170.
Armstrong, M. (1993). Human resource management: Strategy & action. London: Kogan Page.
Armstrong, M., & Baron, A. (2000). Performance management. Human Resource Management, 69(4), 4-24.
Austrialian Human Resources Institute (AHRI) (2017). Future of work: HR hopes and fears. AHRA Research Report, Australia: AHRA.
Balthazard, C. (2015). Successful professionalization: What can we learn from Forsyth & Danisiewicz (1985). Human Resources Professionals Association, 1(1), 1-8.
Balthazard, C. (2015). What does it mean to be professional. HRPA Series on Professionalization, Professionalism, and Ethics for Human Resources Professionals.
Baron, A. (2019). Understanding HR reputation: a study to identify and measure the factors that determine perceptions and judgements of HR, Doctoral dissertation, Bournemouth University.
Bolton, S., & Muzio, D. (2008). The paradoxical processes of feminization in the professions: The case of established, aspiring and semi-professions. Work, Employment and Society, 22(2), 281–299.
Brès, L., Mosonyi, S., Gond, J. P., Muzio, D., Mitra, R., Werr, A., & Wickert, C. (2019). Rethinking professionalization: A generative dialogue on CSR practitioners. Journal of Professions and Organization, 6(2), 246-264.
Brock, D. M., & Saks, M. (2016). Professions and organizations: A European perspective. European Management Journal, 34(1), 1-6.
Brock, D. M., Leblebici, H., & Muzio, D. (2014). Understanding professionals and their workplaces: The mission of the Journal of Professions and Organization. Journal of Professions and Organization, 1(1), 1-15.
Butler, N., & Collins, D. (2016). The failure of consulting professionalism? A longitudinal analysis of the institute of management consultants. Management and Organizational History, 11(1), 48-65.
Caldwell, R. (2008). HR business partner competency models: Recontextualising effectiveness. Human Resource Management Journal, 18(3), 275-293.
Caldwell, R. (2010). Are HR business partner competency models effective? Applied HRM Research, 12(1), 40-58.
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) (2017). HR Professionalism: What do We Stand for?, CIPD Research Report, London: CIPD.
Cooke, F. L. (2018). Concepts, contexts, and mindsets: Putting human resource management research in perspectives. Human Resource Management Journal, 28(1), 1-13.
Crook, D. (2008). Some historical perspectives on professionalism. In B. Cunningham (Ed.), Exploring Professionalism, London: Institute of Education, University of London, 10-27.
De Vries, R., Dingwall, R., & Orfali, K. (2009). The moral organization of the professions: Bioethics in the United States and France. Current Sociology, 57(4), 555-579.
Dingwall, R., & King, M. D. (1995). Herbert Spencer and the professions: occupational ecology reconsidered. Sociological Theory, 9(1), 14-24.
Erickson, T. J. (2009). The changing context for HR. In J. Storey, P. M. Wright and D. Ulrich (Eds.). The Routledge Companion to Strategic Human Resource Management, Abingdon, Oxon: Routledge, 377-389.
Evetts, J. (2014). The concept of professionalism: professional work, professional practice and learning. In S. Billet et al. (Eds.). International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Dordrecht: Springer, 29-56.
Fanning, B. (2011). Human resource management: The road to professionalization in the UK and USA. Unpublished Master’s thesis, Kingston University, London.
Farndale, E., & Brewster, C. (2005). In search of legitimacy: Personnel, management associations worldwide. Human Resource Management Journal, 15(3), 33-48.
Farndale, E. (2005). HR department professionalism: A comparison between the UK and other European countries. The International Journal of Human Resource Management, 16(5), 660-675.
Farndale, E., & Brewster, C. (2005). In search of legitimacy: Personnel management associations worldwide. Human Resource Management Journal, 15(3), 33-48.
Ferris, G. R., Arthur, M. M., Berkson, H. M., Kaplan, D. M., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1998). Toward a social context theory of the human resource management-organization effectiveness relationship. Human Resource Management Review, 8(3), 235-264.
Francis, H., & Keegan, A. (2006). The changing face of HRM: in search of balance. Human Resource Management Journal, 16(3), 231-249.
Freidson, E. (1970). Profession of medicine: A study of the sociology of applied knowledge. New York: Dodd, Mead & Co.
Freidson, E. (1986). Professional powers: A study of the institutionalization of formal knowledge. Chicago: The University Chicago Press.
Freidson, E. (2001). Professionalism: The third logic. Cambridge: Polity.
Gilmore, S., & Williams, S. (2007). Conceptualising the personnel professional: A critical analysis of the chartered institute of personnel and development’s professional qualification scheme. Personnel Review, 36(3), 398-414.
Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2003). Multi-grounded theory–Adding theoretical grounding to grounded theory. In 2nd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, Reading University, Reading, UK (pp. 88-111).
Groysberg, B., Kelly, L. K., & MacDonald, B. (2011). The new path to the C-suite. Harvard Business Review, 89(3), 60-68.
Guest, D., & Bryson, A. (2009). From industrial relations to human resource management: The changing role of the personnel function. In W. Brown, A. Bryson, J. Forth and K. Whitfield (Eds.). The Evolution of the Modern Workplace, Cambridge: Cambridge University Press, 120-150.
Guest, D. E. (1993). Current perspectives on human resource management in the United Kingdom. Current Trends in Human Resource Management in Europe, 1(1), 110-120.
Hallier, J., & Summers, J. (2011). Dilemmas and outcomes of professional identity construction among students of human resource management. Human Resource Management Journal, 21(2), 204-219.
Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. New York: Random House.
Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. New York: Random House.
Heizmann, H., & Fox, S. (2019). O partner, where art thou? A critical discursive analysis of HR managers’ struggle for legitimacy. The International Journal of Human Resource Management, 30(13), 2026-2048.
Higgins, P., & Lo, M. F. (2018). The strategic and cultural legitimacy of HR professionalization in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 35(4), 1139-1160.
Higgins, P., Roper, I. & Gamwell, S. (2016). HRM as an emerging new managerial profession. In A. Wilkinson, D. Hislop & C. Coupland (Eds.), Perspectives on Contemporary Professional Work: Challenges and Experiences, Cheltenham: Edward Elgar, 286-312.
Hodgson, D., Paton, S., & Muzio, D. (2015). Something old, something new? Competing logics and the hybrid nature of new corporate professions. British Journal of Management, 26(4), 745-759.
Human Resources Professionals Association (HRPA) (2014). What does Professionalism mean? HRPA Research Report, Canada: HRPA.
Huselid, M. A., Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1997). Technical and strategic human resources management effectiveness as determinants of firm performance. Academy of Management Journal, 40(1), 171-188.
Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Jiang, K. (2014). An aspirational framework for strategic human resource management. Academy of Management Annals, 8(1), 1-56.
Johnson, T. (1995). Governmentality and the institutionalization of expertise. Health professions and the state in Europe, 2(4), 24.
Keegan, A., & Francis, H. (2010). Practitioners talk: Changing textscape of HRM and emergence of HR business partnership. The International Journal of Human Resource Management, 21(6), 873-898.
Keegan, A., & Francis, H. (2010). Practitioner talk: The changing textscape of HRM and emergence of HR business partnership. The International Journal of Human Resource Management, 21(6), 873-898.
Kochan, T. A. (2007). Social legitimacy of the HRM profession: A US perspective. In P. Boxall, J. Purcell and P. Wright (Eds.), the Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford: Oxford University Press, 599-619.
Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publications.
Larson, M. (1977). The rise of professionalism: A sociological analysis. London: University of California Press Ltd.
Legge, K. (1995). Human resource management: Rhetorics and realities. London: MacMillan Press Ltd.
Legge, K. (2005). Human resource management: Rhetorics and realities. Anniversary Edition, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Lindström, S. (2016). An army of our own: Legitimating the professional position of HR through well-being at work. Scandinavian Journal of Management, 32(4), 189-196.
Lopes De Leao Laguna, L. (2018). Practitioner research for the professionalization of human resources practice. Unpublished PhD dissertation. Hogeschool van Amsterdam.
Lopes De Leao Laguna, L., Poell, R., & Meerman, M. (2019). Practitioner research for the professionalization of human resources practice: Empirical data from the Netherlands. Human Resource Development International, 22(1), 68-90.
Losey, M. R. (1997). The future HR professional: Competency buttressed by advocacy and ethics. Human Resource Management, 36(1), 147-150.
Losey, M., Meisinger, S., & Ulrich, D. (Eds). (2005). The future of human resource management: 64 thought leaders explore the critical HR issues of today and tomorrow. New Jersy: John Wiley & Sons.
Marchington, M. (2015). Human resource management (HRM): Too busy looking up to see where it is going longer term? Human Resource Management Review, 25(2), 176-187.
Massey, A. (2010). Professions and professionalism. In J. Fenwick and J. McMillan (Eds.). Public management in the postmodern era: Challenges and prospects, new horizons in public policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 99-114.
Meisinger, S. R. (2005). The four Cs of the HR profession: Being competent, curious, courageous, and caring about people. Human Resource Management, 44(2), 189-194.
O’Reilly, D., & Reed, M. (2011). The grit in the oyster: Professionalism, managerialism and leaderism as discourses of UK public services modernization. Organization Studies, 32(8), 1079-1101.
Paauwe, J. (2009). HRM and performance: Achievements, methodological issues and prospects. Journal of Management studies, 46(1), 129-142.
Parks-Leduc, L., Rutherford, M. A., Becker, K. L., & Shahzad, A. M. (2018). The professionalization of human resource management: Examining undergraduate curricula and the influence of professional organizations. Journal of Management Education, 42(2), 211-238.
Pohler, D., & Willness, C. (2014). Balancing interests in the search for occupational legitimacy: The HR professionalization project in Canada. Human Resource Management, 53(3), 467-488.
Pritchard, K., & Symon, G. (2011). Identity on the line: Constructing professional identity in a HR call centre. Work, Employment and Society, 25(3), 434-450.
Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. California: Sage Publications Ltd.
Roche, W.K., & Teague, P. (2012). Business partners and working the pumps: Human resource managers in the recession, Human Relations, 65(10), 1333-1358.
Roulston, K. (2010). Considering quality in qualitative interviewing. Qualitative Research, 10(2), 199-228.
Rucci, A. J. (2009). The pursuit of HR’s core purpose: The practical doing of strategic HRM. In J. Storey, P. M. Wright and D. Ulrich, (Eds.), the Routledge Companion to Strategic Human Resource Management, Abingdon, Oxon: Routledge, 137-148.
Sandelowski, M., & Barros, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research, USA: Springer publishing company Inc.
Scott, W. R. (2008). Lords of the dance: Professionals as institutional agents. Organization Studies, 29(2), 219-238.
Sheehan, C., De Cieri, H., Cooper, B., & Brooks, R. (2014). Exploring the power dimensions of the human resource function. Human Resource Management Journal, 24(2), 193-210.
Sheehan, C., De Cieri, H., Greenwood, M., & Van Buren III, H. J. (2014). HR professional role tensions: Perceptions and responses of the top management team. Human Resource Management, 53(1), 115-130.
Slater, R. E. (2019). The professionalisation of human resource management: Personnel, development, and the royal charter. London: Routledge.
Society for Human Resources Management (SHRM) (2016). Professionalism. SHRM Research Report, USA: SHRM.
Storey, J. (1989). Human resource management in the public sector. Public Money & Management, 9(3), 19-24.
Storey, J., Ulrich, D. & Wright, P. M. (2019). Strategic human resource management: A research overview. New York: Routledge/Taylor & Francis
Suddaby, R., & Viale, T. (2011). Professionals and field-level change: Institutional work and the professional project. Current Sociology, 59(4), 423-442.
Švarc, J. (2016). The knowledge worker is dead: What about professions? Current Sociology, 64(3), 392-410.
Syrigou, A. (2018). Exploring the HR role and professionalisation: HR practitioners as aspirant professionals? Doctoral dissertation, University of Portsmouth.
Ulrich D., Brockbank, W., Johnson, D., & Younger, J. (2007). Human resource competencies: responding to increased expectations. Employment Relations Today, 34(3), 1-12.
Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005). The HR value proposition, Boston MA: Harvard Business School Press.
Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Management Review, 25(2), 188-204.
Ulrich, D. (1998). A new mandate for human resources. Harvard Business Review, 76(1), 124-134.
Ulrich, D. (2016). HR at a crossroads. Asia Pacific Journal of Human Resources, 54(2), 148-164.
Ulrich, D., & Eichinger, R. (1998). Human resources with an attitude. SHRM Magazine, 44(1), 77-82.
Ulrich, D., & Smallwood, N. (2004). Capitalizing on capabilities. Harvard Business Review, 82(6), 119-128.
Ulrich, D., Allen, J., Brockbank, W., Younger, J., & Nyman, M. (2009). HR transformation: Building human resources from the outside in. New York: McGraw Hill Education.
Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., & Younger, J. (2007). Human resource competencies: Responding to increased expectations. Employment Relations Today, 34(3), 1-12.
Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2017). Victory through organization: Why the war for talent is failing your company and what you can do about it. New York: McGraw Hill Professional.
Ulrich, D., Younger, J., & Brockbank, W. (2008). The twenty‐first‐century HR organization. Human Resource Management, 47(4), 829-850.
Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. D. (2013). The state of the HR profession. Human Resource Management, 52(3), 457-471.
Urlich, D. (1997). Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results, Boston MA: Harvard Business School Press.
Wright, P. M., & Ulrich, M. D. (2017). A road well-traveled: The past, present, and future journey of strategic human resource management. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4(1), 45-65.
Wright, P. M., Moore, O., & Stewart, M. (2012). HR in the C-suite: CAHRS 2012 chief human resource officer survey results. Ithaca, NY: Cornell University.
Wylie, N., Sturdy, A., & Wright, C. (2014). Change agency in occupational context: Lessons for HRM. Human Resource Management Journal, 24(1), 95-110.
Zhao, L. (2018). Professionalization of human resource management in China: A comparison study to law and accountancy. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(6), 214-231.