فرایند پذیرش مقالات

 فرآیند داوری در نشریه سازوکاری برای کنترل و ارزیابی کیفیت مقالات است.

فرآیند و شرایط ارسال مقاله برای داوری

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران مقاله‌هایی را در فرآیند داوری قرار می‏‌دهد که:

  • ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
  • در جهت اهداف و در قالب موضوع‌های تعیین ‏شده برای نشریه باشد؛
  • حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد؛
  • مقاله‌ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد.

مقاله‌های دریافت شده نخست توسط دبیرخانه فصلنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از طرح در جلسه هیأت تحریریه، در صورتی که با خط‌مشی نشریه تطابق داشته باشد به منظور ارزیابی برای دو نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد. داوران از سوی اعضای هیأت تحریریه برای هر مقاله انتخاب می­‌شود. پس از دریافت مقاله، تغییرات در ترتیب و مشخصات نویسندگان مقاله به هیچ وجه اعمال نخواهد شد. در صورت هر گونه تغییر در مقاله باید با اطلاعات جدید نویسندگان مجددا برای نشریه ارسال شود.

 داوران فصلنامه، معمولاً موارد زیر را در مقاله مورد بررسی قرار می‌دهند: عنوان، چکیده، ساختار مقاله، بحث و استدلال، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی، سنخیت مطالب مقاله با عنوان، تناسب محورهای اصلی مقاله (چکیده، کلید واژه، مقدمه، متن اصلی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، بحث و استدلال و نتیجه گیری)، انسجام و پیوستگی مطالب، رعایت اصول پژوهشی به ویژه از بعد روش شناسی، رعایت شیوه نگارش، توانایی استدلال و پروراندن مطلب، کیفیت مقاله از نظر استنادات، نو و بدیع بودن عنوان و مطالب مقاله، تنظیم منابع و فهرست مطالب و مآخذ، بررسی پیشینه پژوهش.

 بعد از داوری دبیر علمی مقاله‌ها را بررسی می‌کند و نظر داورهای مختلف را تجمیع و بررسی می‌کند سپس نظرات دبیر علمی به سردبیر ارسال می‌شود. مقاله جهت اصلاح به نویسنده برگردانده می شود و بعد از اصلاح نویسنده مقاله مجددا به دبیر علمی ارسال می‌شود تا اصلاحات را بررسی و تایید کند. بعد از تایید نهایی، چکیده انگلیسی جهت ویرایش به ویراستار انگلیسی ارسال می‌شود. سپس مقاله جهت بررسی و تایید نهایی به سردبیر ارسال می‌شود. مقاله با نظرات سردبیر به دبیر علمی یا دبیر اجرایی یا نویسنده جهت انجام اصلاحات ارسال می‌شود. شمایی از فرآیند داوری در نمودار زیر ترسیم شده است: