تأثیر عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان بر بروندادهای آن‌ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2021.273115.1159

چکیده

هدف مقاله حاضر مدل‌سازی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان بر بروندادهای خط‌مشی‌گذاری آن‌ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه است که به همین منظور از طرح تحقیق کمی بهره گرفته می‌شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. نمونه آماری پژوهش، 32 پارک علم و فناوری کشور ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان درون آن‌ها است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، اسناد و مدارک و همچنین انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع، مدل پژوهش طراحی شد و پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها تنظیم شد. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری ارتباط بین متغیرها بررسی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل شبکه‌سازی، سازمانی، بعد عوامل نهادی و برون‌سازمانی، عوامل مؤثر خط‌مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری هستند. پیشنهاد می‌شود این پژوهش در سایر محیط‌های سازمانی (اعم از سازمان‌های بزرگ و یا کوچک و متوسط) یا در صنایع مختلف مورد بررسی و مقایسه‌ تطبیقی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Effective Factors on the Policy-Making in Science and Technology Parks and Knowledge-Based Companies on Their Outputs: The Mediating Role of Technological Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Karimi Tararani 1
  • Fattah Sharifzadeh 2
  • Mirali Seyednaghavi 3
  • Davood Hosseinpour 3
1 PhD Student, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran.
2 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to present a structural equation model of the effective factors on the policy-making in science and technology parks and knowledge-based companies on their outputs with the mediating role of technological entrepreneurship, for which a quantitative research design is used. The study is an applied research in terms of purpose. The statistical sample of the research is 32 science and technology parks in Iran and their affiliated knowledge-based companies. After reviewing the research background, documents, and also conducting semi-structured interviews with subject matter experts, the research model was designed and a questionnaire was prepared to collect data. The relationship between variables was investigated using structural equation modeling. Findings show that networking, organizational, institutional and extra-organizational factors are effective factors of policy-making in science and technology parks. It is suggested to compare the results of this research with other organizational environments, whether large or small and medium organizations, and to conduct its results in other industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Modeling
  • Policy-Making
  • Science and Technology Parks
  • Knowledge-Based companies
  • Technological Entrepreneurship
اصغری، حرمت، دانش‌فرد، کرم‌الله، میرسپاسی، ناصر (1397). تحلیل عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه: شرکت‌های موجود در پارک‌های علم و فناوری تهران. مدیریت بهره‌وری، سال 12، شماره 45، 30-7.
حمزییان، عظیم، نعمتی، محمدعلی، یحیی‌پور امید (1392). مقایسه‌ فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در پارک‌های علم و فناوری استان تهران (مطالعه تطبیقی: پارک‌های علم و فناوری پردیس، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس). مهندسی فرهنگی سال 8. شماره 77، 219-200.
سعدآبادی، علی‌اصغر، طالقانی، غلامرضا، گلچین، آرمین (1392). شناسایی و بررسی موانع کار تیمی در سازمان‌های دانش‌محور و پارک‌های علم و فناوری با رویکرد فازی. مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 1، شماره 3، 82-65.
صمدآقائی، جلیل (1378). سازمان‌های کارآفرین، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
قادری، اسماعیل، شناور، بهزاد (1387)، کارآفرینی به عنوان پلی برای توسعه. مجله پارک فناوری پردیس، سال 6، شماره 16، 11-8.
Hackett, E. J., Amsterdamska, O., Lynch, M., & Wajcman, J. (2007). The Handbook Of Science & Technology Studies, London: England, MIT Press.
Hall, J. C., & Sobel, R. S. (2006). Public Policy and Entrepreneurship (Technical Report, 06-0717). Lawrence, KS: Center for Applied Economics, University of Kansas.
Hendricks, M. D., (2015), Towards an optimal teacher salary schedule: Designing base salary to attract and retain effective teachers, Economics of Education Review, 47(1), 143–167.
Hove, M., & Zinyama, T. (2012). The Challenges of Zimbabwe Science and Technology Policy Formulation from 1980 to 2002. International Journal of Humanities and Social Science, 2(2), 284-291.
Jack, S., Rose, M., & Johnston, L. (2009). Tracing the historical foundations of social networks in entrepreneurship research. In ISBE Liverpool annual conference.
Kostka, G. (2014). Barriers to the implementation of environmental policies at the local level in China. World Bank Policy Research Working Paper, (7016).
Kuhlmann, S. (1998). Moderation of policy-making? Science and technology policy evaluation beyond impact measurement—the case of Germany. Evaluation, 4(2), 130-148.
Longo, J. (1997). From Collective Decisions to Social Outcomes: Policy Formulation and Policy Implementation in a Shared Decision Making Environment, University of Victoria–School of Public Administration, Graduate Paper.
Luger, M. I. & Goldstein, H. A. (1991). Technology in the Garden: Research Parks and Regional Economic Development. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press.
Mohammad, N. A. B., Ansari, M., Ologbo, A. C., & Rezaei, G. (2013). Investigating the effect of intellectual capital on organizational performance and mediating role of entrepreneurial orientation. International Review of Business Research Papers, 9(3), 99-113.
Mokaya, O, S. (2012). Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance: Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes. International Journal of Arts and Commerce, 1(4), 133-143.
Moreno, J. D. (2006). An empirical analysis of Entrepreneurial opportunity identification and their decisive factors: The case of new spanish firms, International journal of Entrepreneurship, 12(1), 11-38.
Padilla-Pérez, R., & Gaudin, Y. (2014). Science, technology and innovation policies in small and developing economies: The case of Central America. Research Policy, 43(4), 749-759.

Robertson, I. (2019). Comment: How universities and graduates can thrive. Access at : https://www.independent.co.uk/student/career-planning/getting-job/comment-how-universities-and-graduates-can-thrive-918572.html (22/01/2021).

Rust, F. C. (2015). Requirements for a systems-based research and development management process in transport infrastructure engineering. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1), 87-101.
Saublens, C., Bonas, G., Husso, K., Komárek, P., Koschatzky, K., Oughton, C., & Wathen, M. (2008). Regional Research Intensive Clusters and Science Parks. Report prepared by an independent expert group.
Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
Siegel, D., Westhead, P. & Wright, M. (2003). Science Parks and the Performance of New Technology-Based Firms: A Review of Recent U.K. Evidence and an Agenda for Future Research. Small Business Economics, 20(1), 177-184.
Slotte-Kock, S. & Coviello, N. (2010). Entrepreneurship research on network processes: A review and ways forward, Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1), 31–57.
Soenarso, W. S., Nugraha, D., & Listyaningrum, E. (2013). Development of science and technology park (stp) in indonesia to support innovation-based regional economy: Concept and early stage development. World Technopolis Review, 2(1), 32-42.
Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2017). The public policy theory primere. Third edition, Boulder, Colorado: Westview Press.
Sam, C. and P. Van Der Sijde (2014). Understanding the Concept of the  Entrepreneurial University From the Perspective Of Higher Education Models, Higher Education, 68(6), 891-908.
Tsai, M. C., Wen, C. H., & Chen, C. S. (2007). Demand choices of high-tech industry for logistics service providers—an empirical case of an offshore science park in Taiwan. Industrial Marketing Management, 36(5), 617-626.
Venkataraman, S. (2004). Regional Transformation Through Technological  Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 19(1), 153-167.
Wasim, M. U. (2014). Factors for science park planning. World Technopolis Review, 3(2), 97-108.
Ye, H., & Kankanhalli, C. (2012). Knowledge Brokering for Open Innovation: A Case Study of Innovation Intermediaries, International Conference on Information Systems, Florida, USA.
Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2010). An exploratory research on the factors stimulating corporate entrepreneurship in the Greek public sector. International Journal of Manpower, 31(8), 871-887
Zhang, Y. (2005). The Science Park Phenomenon: Development, Evolution and Typology. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, 5(1/2), 138-154.