دانش مرز‌شکنانه در چه بستری رشد می‌کند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

دانش مرزشکنانه برایند گونه‌ای از دانش است که در آن، نوآوری نه به شکل جزئی و تدریجی؛ بلکه در اثر اندیشه‌های جدید و افکار نو شکل می‌گیرد. دانش مرزشکن ویژگی‌ هایی دارد که فراتر از پارادایم‌های سنتی و کهنه است و به دنبال ویژگی‌هایی غیر از نظم و عینیت‌گرایی، قطعیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دقیق مطرح در پارادایم‌های سنتی است. دانش مرزشکن ممکن است برایند خصوصیاتی نظیر آشفتگی و بی‌نظمی، گسستگی و انقطاع، بی‌ثباتی، روابط احتمالی، برآورد و تخمین و اشراق در دانش باشد. این دانش، دانشی است که با صرف نیرویی اندک، تأثیری شگرف و فراگیر در عالم ایجاد می‌کند. خلق این دانش، نیازمند افرادی مخاطره‌جو، کارآفرین، خلاق و نوآور است و معیارهای اصالت چندی دارد. این پژوهش درصدد تبیین معیارها و مختصات دانش مرزشکنانه، در تلاش برای تنویر بستر و شرایط تولید، رشد و بالندگی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Which Context Does Breakthrough Knowledge Grow?

نویسنده [English]

  • Seyed Mehdi Alvani
Professor, Management & Accounting Faculty, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Breakthrough Knowledge stems from a type of knowledge in which innovation is formed through novel thoughts and beliefs and not in gradual and incremental growth. Breakthrough Knowledge has some characteristics that go beyond traditional and old paradigms, it pursues qualities excluding order/discipline and objectivity, certainty, stability and accurate predictability that were proposed/discussed in traditional paradigms. Breakthrough Knowledge may be the result of features such as complexity and chaos, discontinuity and disruption, instability, probable relations, estimation and illumination (intuition) in knowledge. This type of knowledge could bring about dramatic and profound effects in the world, by using partial force and modicum resources. Adventurers, entrepreneurs, innovative and creative people are required for creating such knowledge, with its particular criteria for genuineness and originality. Through explaining these criteria and also attributes of Breakthrough Knowledge, this research attempts to illustrate the context and conditions of its creation, growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breakthrough Knowledge
  • Butterfly Effect
  • Self-Similarity
  • Dynamic Adaptation
  • Strange Attractors
الوانی، سید مهدی، دانائی‌فرد، حسن (1381). تئوری نظم در بی نظمی‌ و مدیریت. تهران: صفار.
برونوفسکی، ژاکوب (1367). عروج انسان. ترجمه‌ی سیاوش مشفق. تهران: نشرکاوش.
Boulding, K. E. (1956). General systems theory: The skeleton of science. Management Science, 2(3), 197-208.
Dann, Z., & Barcley, I. (2006). Complexity theory and knowledge management application. Journal of Knowledge Management, 4(1), 11-20.
Gleick, I. (1993). Chaos. New York: Viking.
Keith, G. (1997). Fuzzy management. London: Oxford Press.
Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. London: University of Chicago Press.
Lorenz, E. N. (1993).The essence of chaos. Seattle: University of Washington Press.
Morgan, G. (1986). Images of organization. Beverly Hills: Sage.
Waldrop, M. (1992). Complexity. New York: Simon & Schuster.