کلیدواژه‌ها = حرفه ای گرایی
ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه‌ای‌سازی مدیریت منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-95

10.22034/jipas.2020.246171.1099

محمدامین باتمانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ یوسف وکیلی؛ سید فرهاد حسینی