مدل رقابتی کردن استخدام در مشاغل سازمان‌های دولتی (با الهام از باشگاه‌های ورزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز مراغه، مراغه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2020.210709.1058

چکیده

ایجاد جو رقابتی برای جذب نیروی انسانی توانمند و خلاق، مخزن مهارت‌های نرم و اجرایی سازمان‌ها را غنی کرده و شایستگی‌های سازمانی را ارتقا می‌دهد. هر کارمند که تازه وارد سازمان می‌شود، افکار نو و توانمندی‌های خاصی را با خود به سازمان می‌آورد و از ترکیب توانمندی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی، مخزن فکری ـ مهارتی سازمان شکل می‌گیرد. با توجه به اهمیّت ایجاد فضایی رقابتی برای جذب نیروی کارامد و تصدّی پست‌های دولتی، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده‌ها، سعی در ارائه مدلی جامع برای افزایش رقابت در تصدی پست‌های دولتی (الهام گرفته از باشگاه‌های ورزشی) را دارد که با روش تعیین گروه خبرگان و مصاحبه با آنها (تعداد 15 مورد)، صورت پذیرفته است. این پژوهش، از لحاظ هدف بنیادی و نوع روش، کیفی است و با استفاده از رویکرد گلیزری و کدگذاری داده‌ها، در دو مرحلة کدگذاری واقعی و نظری انجام شده است. در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 245 کد، 7 مؤلفه و 3 مقوله شناسایی و منجر به ظهور مدل نهایی گردید. یافته‌های پژوهش شامل مدلی برای رقابت و بکارگیری مدیران و کارکنان سازمان دولتی با سه مقولة ایجاد جو رقابتی، بکارگیری عوامل رقابت و استانداردهای تصدی شغل؛ و هفت مؤلفة استخدام قراردادی، ایجاد فهرست مازاد، فسخ قرارداد، سامانۀ جامع اطلاعات و ارزش‌گذاری، تعیین بازة زمانی جایگزینی، تعیین استانداردهای عملکرد و الزام وجود مربی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Creating Competition in Public Sector’s Employment (Inspired from Sports Clubs)

نویسندگان [English]

  • Mehran Mesri 1
  • Eskender Shirazi 2
1 MA of Public Administration, Payame Noor University of Maragheh Branch, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Creating a competitive atmosphere to attract capable and creative human resources enriches the pool of soft and executive skills of organizations, and enhances organizational competencies. Every new employee who enters the organization brings new thoughts and special abilities to the organization. The pool of thoughts and skills is formed by a good combination of abilities and skills of human resources. Due to the importance of creating a competitive environment for attracting skillful human resources and the importance of holding public sector’s positions as well, this study, using a qualitative research strategy and qualitative grounded-theory methodology, aims at designing a comprehensive model for improving competition in employment at public sector, inspired from the sports clubs. For this purpose, 15 experts were interviewed. This research is fundamental in terms of purpose and qualitative in terms of methodology. The study conducted in two stages of real coding and theoretical coding using Glaser approach and data coding. In the process of real and theoretical coding, 245 codes, 7 components and 3 categories were identified which led to the emergence of the final model. The findings of this research introduces a model for creating competition in employing managers and employees in public sector containing three categories of creating a competitive atmosphere, employing competitive factors, and the standards of holding positions, and seven components of contractual employment, creating a surplus list, termination of contracts, comprehensive information and valuation system, determining time interval of replacement, determining performance standards, and the importance of having a coach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creating Competition in Employment
  • Competitive Advantage
  • Public Sector Organizations
  • Grounded Theory
باباشاهی، جبار، یزدانی، حمیدرضا، طهماسبی، رضا، رجب‌پور، ابراهیم (1396). طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال 8، شمارۀ 22، 24ـ3.
بیگی، وحید (1396). مروری جامع بر مبانی و نظریه های مدیریت دولتی.تهران: انتشارات نگاه دانش.
پاسبانی، محمد، آذرکسب، اصغر، فتاحی خشکناب، لیلا (1391). مطالعه تطبیقی مدیریت بر مبنای شایستگی در مؤسسات دولتی و خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی). مجله فراسوی مدیریت، سال 6، شمارۀ 22، 96ـ75.
پناه‌پور اسلامی، فرنوش، محمدجعفری، مرجان (1396). تأثیر جابجایی کارکنان بر رضایت‌مندی شغلی کارکنان شعب بانک ملی کرمان. اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم و مهندسی برق، کامپیوتر و ای تی، قابل دسترسی در(1398/9/1) https://www.civilica.com/Paper-TESCONF01-TESCONF01_159.html.
پورعزت، علی‌اصغر، سیدرضائی، میریعقوب (1396).  ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت. تهران: سمت.
تیموری، نازنین، رنگرز، حسن، عبدالهی، بیژن، زین‌آبادی، حسن‌رضا (1397). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب نیروی انسانی و ارائۀ الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 10، شمارۀ 31، 100ـ75.
حسن پور، اکبر، یوسفی زنور، رضا، موسوی، پریسا (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استخدام نیروی انسانی درسازمان‌های دولتی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال 4، شمارۀ 4، 128ـ109.
حسینی، ابوالحسن، طبیبی، محمدرضا، علی نتاج خراسانی، پریسا (1397). تأثیر شدّت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند (مورد مطالعه: هتل‌های استان مازندران). برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال 7، شمارۀ 24، 101ـ82.
دانائی‌فرد، حسن (1395). نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده. تهران: سمت.
شاهنوشی، مجتبی، دادخواه، میترا (1396). موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس. جامعه‌شناسی کاربردی، سال 28، شمارۀ 67 ، 218ـ195.
عیدی، حسین، کریمی، جواد، محمدی عسکرآبادی، مسعود (1398). اثر شایسته‌سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی. مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال 6، شمارۀ 2، 195-205.
فرهنگ، ابولقاسم، پورقاز، عبدالوهاب، جمشیدزهی، سعید (1393). اثربخشی چرخش شغلی و رابطۀ آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی. پژوهشهای مدیریت عمومی، سال7، شمارة 23، 144-129.
لطفیان، احمد، مولوی، هما (1393). تأثیر عملکرد نوآورانه در افزایش مزیت رقابتی زنجیره تأمین. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد، قابل دسترسی در (20/8/1398) https://www.civilica.com/Paper-NCEMA01-NCEMA01_287.html.
محمدی رنجبرانی، داریوش، اشتیاقیان، ندا، رازنهان، فیروز (1391). رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی‌های کارکنان. رویکردهای نوین آموزشی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال 7، شمارۀ 15 ، 136ـ107.
مهدوی هزاوه، فاطمه، زمانی، اصغر (1397). امکان‌سنجی استقرار نظام گردش شغلی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه، سال 10، شمارۀ 31، 257ـ233.
هیوز، آون (1378). مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیراندیشه‌ها، مفاهیم، نظریه‌ها. ترجمۀ مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده طهران. تهران: مروارید.
Abd aziz, N.N., & Samad, S. (2016). Innovation and competitive advantage: Moderating effect of firm age in foods manufacturing sme in malaysia. 7th international Economics & Business Managrment Conference, 256-266.
Al-khalidi, kh. & Jassim, E. (2018). The role of job rotation in enhancing administrative reform processes: An analytical study of the views of ssenior managers at al-qadisiyah university. Al-Qadisiyah Journal for Administrative and Economic Sciene, 20(1), 18-35.
Codruța, O. (2014). Recruitment for competencies in public and private sectors. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 10(41), 129-145.
Comper, M. L .C. Dennerlein, J, T., Dos, G., Evangelista, S., DA Silva, P, R. & Padula, R, S. (2017). Effectiveness of job rotation for preventing work-related musculoskeletal diseases: A cluster randomised controlled trial. Occupational and Environmental Medicine, 74(8), 1-8.
Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Coorperative strategy and sources of interorganizational comptetuve Advantage. The Academy of Management Review, 23(4), 669-679.
Gisela. C. S., Manue, Á. F. G., Ignacio, A. F., Daniel. R. P. (2019). Competitive intelligence and sustainable competitive advantage in the hotel industry. www.mdpi.com/Journal/Sustainability. 11, 1-12. doi:10.3390/su110615.
Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1996). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Guilitative Research. Chicago: Aldine publishing company.
Glaser, B.G. (1998). Doing grounded theory: Isses amd discussions.Mill Valley. Ca: Sociologypress.
Glaser, B. G. (1992). Basic of Grounded Theory Analysis.Mill Valley, CA: Sociology Press.
Gorlov, S.M., & Lazareva, N.V & Fursov, V.A. (2015). Competence-based approach to the hr management using in industrial branch. Asian Social Science, 11(7), 359-355.
Hosseini, A.K., Soltani.S. Mehdizadeh. M. (2018). Competitive advantage and its impact on new product development strategy (case study: Toos nirro technical firm). Journal of Open Innovation: Technology, Mark, and Complexity, 4(17), 1-12.
Nagh, R., & Waheb, I.A. & Salleh, Z. (2015). The sustainable competitive advantage of small and medium entreprises (smes) with intellectual capital, knowledge management and innovative intelligence: Building a conceptual framework. Advanced Science Letters, 21(5), 1325-1328.
Nwulu, CH. S., & Ateke, B. (2018). Frontline employee competence development and responsiveness of quick service restaurants. European Journal of Social Sciences Studies, 2(10), 1-18.
Ortega, J. (2001). Job rotation as a learning mechanism. Management Science, 47(10), 1361–1370.
Pritchard, R., & Froyen, Y. (2019). Location, location, relocation: How the relocation of offices from suburbs to the inner city impacts commuting on foot and by bike. European Transport Research Review, 11(14), 1-20.
Ranjbar, M., & Heidari-Gorji, A. M. (2018). Relationship between the job rotation efficacy and psychological empowerment of iranian nurses. Nursing Practice Today, 5(2), 272-279.
Ritz, Adrian. (2009). Public service motivation and organisational performance in swiss federal government. International Review of Administrative Sciences, 75(1), 53-78.
Santos, R.E, S. da Silva, F. Q. B., & Magalhaes, C. V. C. (2016). Benefits and limitations of job rotation in software organizations: A systematic literature review. 20th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, 16(1), 1–12.
Simon, A, V. (2014). Recruitment and selection strategies and processes in public sector organisations: Perceptions and realities. Public Policy and Administration Research, 4(6), 31-43.
Skorková.Zuzana. (2016). Competency models in public sector. ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230(1), 226 – 234.
Todericiu, R & Stanit, A. (2015). Intellectual capital – the key for sustainable competitive advantage for the sme’s sector. Science Direct Procedia Economics and Finance, 27(1), 676 – 681.
Van Wyk, A. E., & Swarts, I. & Mukonza, Ch. (2018). The influence of the implementation of job rotation on employees’ perceived job satisfaction. International Journal of Business and Management, 13(11), 89-101.
Vinel, A., Mehdizadeh. A.mark C., Schall, Jr., Gallagher, S. & Sesek, R, F. (2018). An optimization framework for job rotation to better assess the impact on overall risk. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 62(1), 843-847.