واکاوی استراتژی‌های نخبه‌گریزی مدیران در سازمان‌های دولتی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی و مدرس مدعو دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران.

10.22034/jipas.2020.219411.1065

چکیده

با وجود تأکید بر بکارگیریِ منابع انسانی نخبه در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات در سازمان‌های دولتی، در عمل، تعداد قابل توجهی از مدیران در سطوح مختلف، به دلایل گوناگون و با استراتژی‌های متفاوت، از بکارگیری و تعامل مؤثر با نخبگان طفره می‌روند. پژوهش اکتشافی-کاربردی حاضر با رویکردی آمیخته و با هدف واکاوی استراتژی‌های نخبه‌گریزی مدیران در سازمان‌های دولتی ایران انجام شده است. در بخش کیفی، داده‌های موردنیاز از طریق مطالعة کتابخانه‌ای منابع موجود و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 15 تن از خبرگان سازمان‌های دولتی شهر همدان و همچنین تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها جمع‌آوری شد. در بخش کمی، ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی، اتفاق نظر خبرگان پیرامون استراتژی‌های شناسایی و دسته‌بندی شده، احصا و در ادامه، به منظور رتبه‌بندی استراتژی‌های کلی و استراتژی‌های مرتبط با هر یک از آنها، 108 نفر از جامعه 153 نفری خبرگان سازمان‌های دولتی شهر همدان (مطابق جدول مورگان) به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ضمن اینکه پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده برای رتبه‌بندی استراتژی‌ها با روش سوارا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند مدیران از 39 استراتژی در قالب 4 استراتژی کلی به ترتیب اولویت: فردی، مدیریتی، سازمانی و شغلی، استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Elites-Evasion Strategies of Managers in Iranian Public Organizations of Hamedan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammad Zaheri 1
  • Hooman Alvandi 2
1 PhD in Human Resource Management & Invited Lecturer at Bu-Ali Sina University of Hamedan, Hamedan, Iran.
2 PhD Student of Sociology, Imam Sadiq Research Center of Islamic Knowledge, Qom, Iran.
چکیده [English]

Despite the emphasis on the use of elite human resources in decision taking and implementation of decisions public organizations, in practice, a significant number of managers, at different levels for different reasons and with different strategies, evade employing and effectively interacting with elites. This exploratory-applied research has been conducted with a mixed approach aimed at exploring the elite-evasion strategies of managers in Iranian public organizations. In the qualitative phase, the required data were collected through a literature review, and semi-structured interviews as well with 15 experts public organizations of Hamadan. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. In quantitative phase, according to Fuzzy Delphi Methodology and using random sampling, 108 experts out of 153 were selected. Expert opinions were summarized and articulated in order to rank the overall strategies, as well as the strategies associated with each person of elites in Hamadan public organizations. The questionnaires were analyzed using SWARA methodology. Findings show that managers use 39 strategies which can be categorized as 4 general strategies in order of priority: individual, managerial, organizational, and occupational.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elites Evasion
  • Managers
  • Public Organizations
  • strategy
افقی، نادر، عبادالهی، حمید، علی‌پور، سمیره (1395). تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 27، شمارة 2، 42-17.
امیری، علی‌نقی، عباسی، رسول ، استواری، عذرا (1395). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان در دانشگاه‌ها، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال 5، شمارة 12، 338 -313.
 دانائی‌فرد، حسن (1392). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
دهقانان، حامد، افجه، سیدعلی اکبر، سلطانی، مرتضی، جواهری‌زاده، ابراهیم (1397). مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 10، شمارة 4، 15-2.
سرافراز، ایوب، معمارزاده طهران، غلامرضا، حمیدی، ناصر (1398). ارائۀ مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های اخلاقی، سال 9، شمارة 3، 174-155.
علیزاده، فهیمه، هادوی‌نژاد، مصطفی (1398). فرایندکاوی نخبه‌ستیزی در سازمان بر اساس طرح نگاشت تفسیری نظریه داده بنیاد. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، سال 9، شمارة 1، 183-165.
قلی‌پور، آرین، افتخار، نیره (1395). ارائة مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه). پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 9، شمارة 34، 84 -55.
نعیم‌یاوری، مجید، اسلامی، حسین، افشانی، علیرضا، نایب‌زاده، شهناز (1396). شناسایی ابعاد نگهداشت استعدادها در سازمان‌های ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال1396، شمارة 20، 121ـ89.
ولی‌پوری، حسن، رضایی، حسین (1397). ارائۀ الگوی مدیریت استعداد در نهاجا. مطالعات منابع انسانی، سال 8، شمارة 3، 135-117.
Armestrang, M. (2008). Strategic human resource management. London: Kogan Page.
Barroso, M. & Santos, S. (2017). Studying large organizations and elites: Limits and challenges offieldwork. La Critica Sociologica. 51(3), 31-43
Davies, W (2017) Elite power under advanced neoliberalism. Theory, Culture & Society, 34 (5): 227–250.
Gagne, F. (2015). Ten commandments for academic talent development. Gifted Child Quarterly, 51(2), 93-118.
Gulbrandsen, T. (2017). Rise and fall of elites: Professionals as movers?, European Societies, 20(2):159-182.
Hartmann, M. (2010). Elites and power structure. In Handbook of European societies: social transformations in the 21st century, S. Immerfall, G. Therborn (Eds), 291-323. New York: Springer.
Hughes, j. & Rog, e. (2008). Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement with in hospitality organizations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 743-757.
Iles, P., Chuai, X. & Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of World Business, 45(2), 179-189.
Montgomery, D. (2001). The Strategic environment of public managers in developing countries. In Hand book of comparative and development public administration, A. Farazmand (Ed), New York: CRC Press.
Phillips, D.R. & Roper, K.O. (2009), A framework for talent management in real estate", Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
Reed, M. (2012). Masters of the universe: Power and elites in organization studies. Organization Studies, 33(2): 203-222.
Schleef, D. J. (2006). Managing elites. Professionalization in Law and Business Schools, New York: Rowman.