سندرم «هر کی سی خودش» در کشورداری

سخن سردبیر

10.22034/jipas.2019.118062

چکیده

در گفتگوهای عادی اجتماعی در محافل عمومی، عباراتی نظیر «همه دارند بار خود را می‌بندند، فساد کشور را فراگرفته، اگر نخوری، می‌خورند.» یا عبارت بسیار منفی «همه دزدند» یا «در این کشور هر کی سی خودش است» به گوش شما خورده باشد. «سی» در بعضی گویش‌های کشور به معنی «برای» است. آیا واقعاً این عبارات در مورد همه افراد جامعه و کارگزاران حکومت صادق است؟ در این شماره در مورد این موضوع سخن خواهم گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syndrome of "everyone for himself" in Governance

چکیده [English]

In ordinary social discourse in public, you have heard phrases such as "everyone has taken his/her share, corruption has taken over the country, if you do not eat, they will eat" or the very negative phrase of "everyone is a thief" or "everything in this country is their own". Are these statements really true about all members of the society and government agents? And how to theoretize this problem? I will talk about it in this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • Syndrome
  • Public Imagination
  • Corruption
  • Everyone for Himself/Herself