دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، دی 1398، صفحه 1-173 

مقاله پژوهشی

اثر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی

صفحه 1-40

10.22034/jipas.2020.197175.1043

اکبر شریعت نیا؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ علی جهانگیری؛ مهدی رسولی قهرودی