آنچه کیفیت کشورداری را تهدید می‌کند: بدتصمیمی، بی‌تصمیمی، تصمیم‌گیری تأخیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2020.244277.1096

چکیده

سرنوشت هر کشوری در پرتو تصمیم‌هایی رقم می‌خورد که حاکمان، خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارشناسان نظام حکمرانی و مدیریتی آن کشور اتخاذ می‌کنند. قانون اساسی یا قوانین مادر هر مملکتی، زیرساخت خط‌مشی‌های ملی آن مملکت است که بر اساس انواعی از تصمیم‌های راهبردی و عملیاتی هستی می‌یابند. برخی از این تصمیم‌ها صبغه حکمرانی (راهبری) دارند و برخی‌ها حامل محتوای مدیریتی یا عملیاتی هستند. این دو تصمیم مهم به ترتیب به وسیله حاکمان (خط‌مشی‌گذاران و کشورداران) و مدیران دولتی اتخاذ می‌شوند. بر این اساس «کیفیت کشورداری» و «مدیریت ملک و مملکت» به کیفیت این تصمیم‌ها بستگی دارد. در این میان تصمیم‌های راهبردی ملی که شالوده تک‌تک تصمیم‌های روزمره نظام راهبری و اداری هر کشوری است اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس اتخاذ «تصمیم‌های راهبردی بد»، «معطل گذاشتن تصمیم‌های راهبردی ملی» و درنهایت «اتخاذ با تأخیر تصمیم‌های راهبردی» سرنوشت کشورداری حال و آینده هر کشوری را تهدید می‌کند. در این مقاله، سه‌گان فوق مورد بررسی، دلالت‌های آن برای کشورداری ایران احصا، مختصات تصمیم‌های خوب ملی تشریح و پژوهش‌های آتی مورد نیاز در این زمینه مورد بحث قرار داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Threatens the Quality of Governance: Bad Decision, Non-Decision, Delayed Decision-Making

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor , Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The fate of any country is determined in the light of decisions made by the rulers, policy-makers, managers, and experts of the governance and managerial system of that country. The constitution or the basic rules of any country are the infrastructures of that country's national policies, which are based on a variety of strategic and operational decisions. Some of these decisions are raised at governance level, and some carry managerial or operational content. These two important sets of decisions are made by rulers (policy-makers and statesmen) and public servants, respectively. Accordingly, the "quality of governance" and "property and country administration" depends on the quality of these decisions. Meanwhile, national strategic decisions, which are the basis of each and every day of the decisions of the governing and administrative system of each country, are doubly important. Therefore, making "bad strategic decisions", "delaying national strategic decisions", and finally "making strategic decisions with delay" threaten the fate of the present and future of any country. In this study, the above-mentioned issues are examined, its implications for the Iranian state are reviewed, the characteristics of good national decisions will be described, and the future research needed in this field will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Governance Quality
  • Decision
  • Decision-Making
  • Governance
اسمیت، کوین بی، لاریمر، کریستوفر دابلیو (1392). درآمدی بر نظریه خط‌مشی‌گذاری عمومی. ترجمه حسن دانائی‌فرد. تهران: نشر صفار.
Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1392). Decisions and nondecisions: An analytical framework. The American Political Science Review, 57(3), 632-642.
Cobb, R. W., & Ross, M. H. (1997). Cultural strategies for agenda denial. Lawrence: University of Kansas Press.
Crew, L. (2014). Why is Britain badly governed: Policy blunders 1980-2010. Political Insight, 5(1), 4-9.
Dahl, R. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. London: Yale University Press.
Hardaker, B., Fleming E., & Lien, G. (2009). How Should government make risky policy decisions? Australian Journal of Public Administration, 68(3), 256-271.
Golman, R., Hagmann, D., & Loewenstein, G. (2017). Information avoidance. Journal of Economic Literature, 55(1), 96–135
Hickson, D. J., Butler, R. J., Cray, D., Mallory, G. R., & Wilson, D. C. (1986). Top decisions: Strategic decision-making in organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Kasdan, D. O. (2018). Toward a theory of behavioral public administration. Internation Review of Administrative Sciences, 2(1), 1–17.
Rose, R., & Davies, P. (1994). Inheritance in public policy: Changing without choice in Britain. London: Yale University Press.
Sweeny, K., Melnyk, D., Miller, W., & Shepperd, J. A. (2010). Information avoidance: Who, what, when, and why. Review of General Psychology, 14(4), 340-353.
Van Harreveld, F., Van Der Pligt, J., & Nordgren, L. (2008). The relativity of bad decisions: Social comparison as a means to alleviate regret. British Journal of Social Psychology, 47(1), 105-117.
Vilarr, R. (2016). Deyad decisions-how long is too long? Journal of Hip Preservation Surgery, 3(3), 169–170.