ارزیابی میزان ناب بودن عملیات در فرایند صدور پروانه ساختمان در شهرداری همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22034/jipas.2020.193049.1037

چکیده

سازمان­ها برای رقابت­ پذیری و کارایی عملیات در فضای امروزی، نیازمند فناوری و رویکردهای نوین هستند. تفکر ناب نگرشی برای افزایش بهره‌وری و ارزش‌آفرینی از یک سو و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ها و هدررفت سرمایه‌ها است. مدیریت هر شهر مستلزم شناخت عوامل انحراف فعالیت‌ها است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ناب بودن فرایند صدور پروانه ساختمان در شهرداری همدان پرداخته است. در این پژوهش کاربردی، از پرسش‌نامه­ ای نیمه­ ساختارمند با 64 پرسش استفاده شده که به دنبال شناسایی اتلاف‌ موجود در فرایند کار است. جامعه آماری این پژوهش، دربردارنده 50 نفر از دست­اندرکاران این فرایند است. 45 نفر به عنوان نمونه، به طور تصادفی انتخاب شدند. پایایی پرسش‌نامه با مقدار بیش از 8/0 برای شاخص آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که این فرایند در جامعه مورد مطالعه ناب نیست. میزان بالای اتلاف تعارض، معنادار تشخیص داده نشد اما معناداری این میزان درباره مؤلفه­ های اتلاف استخدام نادرست، سیستم پشتیبانی ضعیف، از دست دادن کارکنان، ارتقاء­نیافتگی کارکنان، تعریف نکردن نقش ارباب‌رجوع، عدم آگاه‌سازی ارباب‌رجوع، سیستم اطلاعاتی نامناسب، ضعف رهبری مجموعه و در نهایت، سامان‌دهی ضعیف منابع انسانی تأیید گردید. اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان در بهبود رویّه‌های منابع انسانی قابل استفاده است. آموزش کارکنان و پذیرش دیدگاه­های آن‌ها، از میزان نگرانی درباره عدم آمادگی در برابر تغییرات می­ کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Leanness of Operations in the Municipality of Hamedan; Identifying the Sources of Wastes in the Construction License Issuing Process

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Sohrabi 1
  • Mohammad Rahmani 2
  • Homa Khalaji 3
1 Assistant Professor, Accounting Department, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Management Department, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Master of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Organizations need to exploit modern technology and new approaches to be competitive and efficient. Lean thinking is an attitude to increase productivity and value creation on the one hand and reduce costs and waste of capital on the other. Managing a city requires monitoring the deviating factors in the operations. This study focuses on the leanness of the construction permit issuance processes in Hamadan Municipality.In this practical research, a semi-structured questionnaire with 64 questions was used for identifying wastes in the construction permit issuing process. The research population includes 50 experts who had an active role in the processes. The sample was 45 experts, based on the Morgan table, who were chosen randomly. Cronbach Alpha Coefficient amounting 0.8 verified the reliability of the instrument. The results revealed that the processes under study were not lean enough in this organization. According to results, the high rate of conflict waste was not found to be significant. However, the significance of this amount was confirmed regarding the components of wastes in improper recruitments, weak support systems, employees’ turnover, non-educated employees, vague role of the clients, lack of customer awareness, weak information system, weakness in leadership, and improper organizing of human resources. Information obtained from the performance appraisals can be used in improving the HR procedures. Training staff and accepting their views reduces concerns about unpreparedness for change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Services
  • Municipality
  • Lean operations
  • Strategic Factors
  • Hamadan
احمدی، حسین (1385). ضرورت مدیریت استراتژیک و شاخص‌‌های شهری، اولین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. قابل دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING01-URBANPLANING01_033.html (12/10/1398).
اقتدار، نیما (1388). انتخاب سبک مدیریتی مناسب برای طراحی راهبرد در شرکت‌های هلدینگ، الزامات و مکانیزمهای ارزش‌آفرینی(مطالعه موردی گروه مپنا)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک. تهران: گروه ناب، گروه پرتوبینا. قابل دسترسی در  http://www.civilica.com/Paper-ICSM04-ICSM04_025.html (14/10/1398).
جعفری، محمدرضا (۱۳۹۶). معرفی برخی مدلهای پیاده‌سازی مدیریت و تولید ناب، اولین کنگره بین‌المللی چشم‌انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران، تهران. مؤسسه چشم‌انداز مدیریت تراز جهانی.
حقیقی، محمد، منوریان، عباس، قوام‌پور، سعید، رسولیان، سعیده (1388). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران، مدیریت بازرگانی،سال 1، شماره 3. 45-39.
دیوید، فرد آر (1386). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سیدحسینی، سیدمحمد، بیات ترک، امیر (1384). ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمان‌های تولیدی غیر پیوسته (سفارشی) (مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید). مدرس علوم انسانی، سال 9، شماره 2. 89-59.
غضنفری، مهدی، فتح‌الله، مهدی (1382). ناب‌سازی سازمان و فرایندهای سازمانی. فصلنامه مدیریت فردا، سال 1، شماره 3 و 4، 30-15.
قرائی‌پور، رضا (1388). از تولید ناب تا سازمان ناب.  نشریه صنعت خودرو، سال 12، شماره 131، 32-27.
کبریایی، علی، رودباری، مسعود (1384). شکاف کیفیت در خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال 5، شماره 1، 61-53.
لرمن، فرناندو هنریک (1396).چارچوبی برای انتخاب اقدامات ناب در توسعه پایدار محصول: مورد صنعت تبدیلی کشاورزی برزیل، مجله تولید پاکتر.‎ سال 20، شماره 191. 8-4.
موسوی‌زاده جزایری، فائزه، شکیبازاد، محمد (۱۳۹۷). ارائه چارچوبی مفهومی برای پیاده‌سازی مدیریت ناب بر اساس تئوری مدیریت تغییر، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
میرغفوری، سید حبیب‌الله، شفیعی‌رودپشتی، میثم، ملک‌شاهی، فاطمه (1391). رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه ‌های توسعه خدمات جدید. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال 21، شماره 3، 85-68.
هانگر، دیوید جی، ویلن، توماس ال (1386). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه سید محمد اعرابی و سید محمد ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
همتی‌پرشکوه، حامد، استادی، بختیار (1396).  اندازه‌گیری فرایند ناب با هدف کاهش هزینه خطا (مطالعه موردی: کارخانه ‌اشی‌مشی رشت)، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کسب‌وکار و حسابداری. تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس.
ووماک، جیمز، جونز، دانیل (1380). تفکر ناب. ترجمه آزاده رادنژاد. اصفهان: نشر آموزه.
Gutierrez, J.J. (1999). Strategic planning: What works and what doesn’t, Conference Presentation with Paper. American Productivity & Quality Center, 1-25.
Janssen, M., & Joha, A. (2006). Motives for establishing shared service centers in public administrations. International Journal of Information Management, 26(2), 102–116.
Karydis, A, Komboil-Kodovazeniti M, & Hatzigeorgiou D, (2001). Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental care. International Journal of Quality Health Care, 13(5). 409-16.
McQuade, D. (2008). New development: Leading lean action to transform housing services. Public Money & Management, 1(28), 57-60.
Omran aly, W. (2014). Lean production role in improving public service performance in Egypt: Challenges and opportunities, Journal of Public Administration and Governance, 4(2), 90-105.
Poddighe, F. Lombrano, A. & Ianniello, M. (2011). Lean production one-stop shop for municipal service. Public Administration and Management, (16)1, 1- 20.
Piercy, N., & Rich, N. (2009). Lean transformation in the pure service environment: the case of the call service centre. International Journal of Operations & Production Management, 29(1), 54-76.
Teeuwen, B. (2011). Lean Process Improvement. Government Finance Review, 2(1), 67-69.
Womack, J. & Jones, D. (2003). Lean thinking. London: Simon & Schuster.