تکوین نظریه انگیزه خدمت‌رسانی عمومی از منظر روش‌شناسی بنیادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

2 پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، کارشناس ارشد مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2020.216845.1063

چکیده

«انگیزۀ خدمت‌رسانی عمومی» از جمله نظریاتی است که طی دهه اخیر به واسطه ترجمه، در حوزه مطالعاتی «ادارۀ امور عمومی» کشورمان مورد توجه قرار گرفته‌است. «جیمز پری» با 30 پژوهش انجام شده در کارنامه تحقیقاتی‌اش، در بازه زمانی نزدیک به سه دهۀ گذشته، شناخته‌شده‌ترین پژوهش‌گر در این حوزه است. نظریه‌پردازی او از این مفهوم تطورات متنوعی داشته است؛ او مفهوم «انگیزۀ خدمت‌رسانی عمومی» را ابتدا به معنای «زمینۀ یک فرد جهت پاسخ به انگیزه‌هایی که اصولًا یا منحصرًا ریشه در نهادها و سازمان‌های بخش عمومی دارد»، تعریف کرد و سپس، آن را «جهت‌گیری یک فرد به سمت ارائۀ خدمات به مردم با هدفِ نیکی کردن به جامعه انسانی» دانست و در واقع، «انگیزۀ خدمت‌رسانی عمومی» را به افراد شاغل در بخش خصوصی نیز تعمیم داد. پری در سیر تطوّر نظریۀ خود، در آخرین پژوهش نظری، جهت شکل‌دهی به نظریۀ خویش، تحلیلی جامعه‌شناختی-روان‌شناختی از مفهوم انگیزش ارائه داده‌است. در این پژوهش، جهت تحقق مواجهه‌ای صحیح با این نظریه و درکی درست از مسئله آن، با استمداد از «روش‌شناسی بنیادین» و بر اساس مکتوبات منتشر شده توسط این نظریه‌پرداز و نیز با توجه به آنچه که پری، خود بدان تأکید داشته یا اشاره کرده، زمینه‌های معرفتی و غیرمعرفتی شکل‌دهنده نظریه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین زمینه‌های معرفتی و غیرمعرفتی این نظریه عبارتند از: نظریۀ «هویّت» استرایکر، افول اعتماد عمومی نسبت به دولت فدرال آمریکا، بحران بی‌صدا در خدمت‌رسانی کشوری دولت فدرال، گرایش مذهبی و مرام دموکرات‌مآبانۀ پری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Fundamental Methodology to Explore the Formation of Public Service Motivation Theory

نویسندگان [English]

  • Alireza Chitsazian 1
  • Abbas Ali Kamal 2
1 Assistant professor, Public Administration Department, Islamic Studies and Management Faculty, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Researcher at Rushd Center of Imam Sadiq University, MA in Public Administration & Public Policy, Public Administration Department, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Public Service Motivation (PSM) is one of the theories that has been introduced via translation and studied in the field of public administration in Iran during the past decade. With 30 research papers covering the past three decades, James Perry is the most well-known researcher in this field. His theorization of this concept has evolved in different ways. He initially defined Public Service Motivation as “an individual's predisposition to respond to motives grounded primarily or uniquely in public institutions and organizations”. Later, he referred to it as “an individual’s orientation to delivering services to people with a purpose to do good for others and society”. In other words, he generalized the PSM to private sector workers. In the course of developing and shaping his theory, James Perry presented a sociological-psychological analysis of motivation in his latest theoretical research. In order to properly address and understand this theory and its objective, the present study explored the epistemic principles and non-epistemic grounds of Perry’s theory relying on the Fundamental Methodology, Perry’s writings, and what he himself has stressed. Findings show that Stryker's “identity” theory, the decline of public trust in the US federal government, the “quiet crisis” in the federal civil service, Perry's faith tradition, and his democratic ideology are the most important epistemic principles and non-epistemic grounds that shape this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Public Sector
  • Public Service Motivation
  • James Perry
  • Fundamental Methodology
  • Public Trust
پارسانیا، حمید (1392الف). فلسفه، فرهنگ و تکوین علوم انسانی. در بررسی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی تولید و تکوین علوم انسانیِ اسلامی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
پارسانیا، حمید (1392ب). نظریه و فرهنگ: روش‌‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی. راهبرد فرهنگ، سال 6، شماره 23، 28-7.
پارسانیا، حمید (1395). روش‌‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی. قم: کتاب فردا.
دانائی‌فرد، حسن (1395). نهضت‌‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده، جلد 2. تهران: سمت.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1388). چهار رویکرد عقلانی به سیاست خارجی ایران؛ کدام عقلانیت؟ کدام رویکرد؟. همشهری دیپلماتیک، سال 8، شماره 37. 20-15.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1391).نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه روابط خارجی، سال 3، شماره 1، 47-7.
طهماسبی، رضا (1390). درآمدی بر نظریه‌‌های مدیریت دولتی. تهران: سمت.
Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44 (9), 1175-1184.
Benn, S. I., & Gaus G. F. (1983). Public and private in social life. New York: St.Martin’s Press.
Denhardt, J. V., & Denhardt. R. B. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The new public service: Serving, not steering. New York: M. E. Sharpe, Inc.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. Public Administration Review, 75 (5), 664-672.
Denhardt, R. B. )1993(. The pursuit of significance: Strategies for managerial success in public organizations. Illinois: Waveland Press, Inc.
Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. New York: Scribner.
James, W. (1890). The principles of psychology. New York: Holt.
Knoke, D., & Wright-Isak, C. (1982). Individual motives and organizational incentive systems. Research in the Sociology of Organizations, 1 (1), 209-254.
Lipset, S. M., & Schneider, W. (1987). The confidence gap during the Reagan years, 1981-1987. Political Science Quarterly, 102 (1), 1-23.
Levine, C. H., & Kleeman, R. S. (1986). The quiet crisis of the civil service: The federal personnel system at the crossroads. Washington, D.C.: National Academy of Public Administration.
Mead, G. H. (1934). Mind, self and society. Chicago: University of Chicago Press.
Perry, J. L. (1996). Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(1), 5-22.
Perry, J. L. (1997). Antecedents of public service motivation. Journal of Public Administration Research and Theory, 7 (2), 181-197.
Perry, J. L. (2000). Bringing society in: Toward a theory of public-service motivation. Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 471–488.
Perry, J. L. (2007). Democracy and the new public service. The American Review of Public Administration, 37 (1), 3-16.
Perry, J. L. (2010). Introduction to the symposium on public service motivation research. Public Administration Review, 70 (5), 679-680.
Perry, J. L. (2017). E-mail message to author, February 10, abbasali.kamal@gmail.com/.
Perry, J. L., & Hondeghem, A. (2008). Motivation in public management: The call of public service. New York: Oxford University Press Inc.
Perry, J. L., & Porter, L. W. (1982). Factors affecting the context for motivation in public organizations. Academy of Management Review, 7 (1), 89–98.
Perry, J. L., & Rainey, H. G. (1988). The public-private distinction in organization theory: A critique and research strategy. Academy of Management Review, 13(2), 182-201.
Perry, J. L., & Vandenabeele, W. (2008). Behavioral dynamics: Institutions, identities, and self-regulation, In J. L. Perry & A. Hondeghem(Eds). Motivation in public management: The call of public service, Oxford: Oxford University Press. 56-79.
Perry, J. L., & Wise L. R. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, 50 (3), 367-373.
Rainey, H. G. (1979). Perceptions of incentives in business and government: Implications for civil service reform. Public Administration Review, 39(5), 440-448, In J. L. Perry, Bringing society in: Toward a theory of public-service motivation, Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 471–488).
Rainey, H. G. (1982). Reward preferences among public and private managers: In search of the service ethics. American Review of Public Administration, 16 (4), 288-302.
Rainey, H. G. (1983). Public agencies and private firms: Incentive structures, goals, and individual roles. Administration and Society, 15 (2), 207-242, In J. L. Perry, Bringing society in: Toward a theory of public-service motivation, Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 471–488.
Rutgers, M. R. (2010). Theory and scope of public administration: An introduction to the study’s epistemology. Public Administration Review, Foundations of Public Administration Series: http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjp/PADM601%20Fall%202013/FPA-Theory-Article.pdf (16/09/2016).
Schwartz, H.S. (1983). A theory of deontic work motivation. The Journal of Applied Behavioral Science, 19 (2), 204-214. In J. L. Perry, Bringing society in: Toward a theory of public-service motivation, Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 471–488.
Shafritz, J. M., & Hyde, A. C. (Eds.). (2017). Classics of public administration. Boston: Cengage: https://books.google.com/books?id=MitTCwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (23/10/2016).
Shamir, B. (1991). Meaning, self and motivation in organizations. Organization Studies, 12 (5), 405-424, In J. L. Perry, Bringing society in: Toward a theory of public-service motivation, Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 471–488.
Shamir, B. House, R. J. & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organization Science, 4 (4), 577–594.
Stryker, S. & Burke P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. Social Psychology Quarterly, 63 (4), 284–297.
Vandenabeele, W. (2007). Toward a public administration theory of public service motivation: An institutional approach. Public Management Review, 9(4): 545-556.
Vandenabeele, W, & Van Loon, N. M. (2015). Motivating employees using public service, In J. L. Perry, & R. K. Christensen (Eds.). Handbook of public administration.. San Francisco: Jon Wiley & Sons. 353-365: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=s1IqBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA80&ots=EgNoMmZOau&sig=kiLDq3hcyq3PL4F4FkBLrYKFUFo#v=onepage&q&f=false (28/10/2016).
Volcker, P. A.)1989(. Leadership for America: Rebuilding the public service (The report of the National Commission on the Public Service). Washington: National Commission on the Public Service.
Weigert, A. J., Teitge, J. S. & Teitge, D. W. (1986). Society and identity: Toward a sociological psychology. Cambridge: Cambridge University Press.