شناسایی شایستگی‌های مدیران صنایع خلاق (مورد مطالعه: خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، پردیس‌البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2020.254882.1121

چکیده

مدیریت خبرگزاری‌ها‌ علاوه بر مباحث مدیریتی و چالش‌های این صنعت، با تغییرات اجتماعی و تعامل با محیطی پیچیده مواجه است که قابلیت‌های خاصی را می‌طلبد. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های مدیران صنایع خلاق (مورد مطالعه: خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرفته ‌است. پژوهش، کیفی و از نوع توسعه‌ای و روش آن تحلیل مضمون است و از نمونه‌گیری هدفمند مشارکت‌کنندگان با حداکثر اختلاف بهره برده است. داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از مطالعه اسناد، منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته عمیق حاصل شده است. به‌ این منظور با 25 تن از مدیران خبرگزاری‌ها، دبیران، سردبیران و خبرنگاران خبرگزاری‌های مختلف مصاحبه و در مجموع، مفاهیم استخراج‌شده از مصاحبه‌ها در 113 کد اولیه، 47 طبقه، 14مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی دسته‌بندی‌ شد. در نهایت، پنج بُعد شایستگی دانش (فنی و عمومی)، مهارت (فنی، انسانی، ادراکی)، نگرش (شناختی، عاطفی، رفتاری)، شخصیت (برونگرایی، سازگاری، تجربه‌پذیری، وظیفه‌شناسی) و توانایی (فکری و فیزیکی) شناسایی شدند که باید در فرایندی با یکدیگر مرتبط بوده و هر شایستگی در یک پیوستار مورد بررسی قرار گیرد. ارائة شایستگی‌های متناسب با نظام سیاسی اجتماعی حاکم، یعنی توجه به اقتضائات بومی، شرایط فرهنگی جامعه، روحیة انقلابی‌گری و اصول و ارزش‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، از نتایج کلیدی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Competencies of Managers in Creative Industries (Case Study: News Agencies of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • mahdi rajab bolukat 1
  • seyed mahdi sharifee 2
  • mohamad afkane 3
1 Master of Science in Media Management, Faculty of Management, Alborz College, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Media Management Department, Faculty of Management, University of Tehran. Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Management Department, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Management in a news agency, in addition to the managing issues and the challenges of the industry, also faces with the social changes and the interaction with a complex environment that requires special capabilities. The purpose of this study is to identify the competencies of managers in creative industry with emphasis on the news agencies of the Islamic Republic of Iran. The article is considered as a qualitative and developmental study and employing content analysis methodology, while benefited from purposeful sampling of participants with maximum difference. The required data and information were obtained from the review of documents, library resources, and in-depth semi-structured interviews. For this purpose, twenty-five managers, secretaries, editors and reporters from different news agencies were interviewed. Then, the extracted concepts from the interviews were classified into 113 primary codes, 47 categories, 14 sub-themes and 5 main themes. Finally, the five dimensions of competency including knowledge (technical and general), skill (technical, human, perceptual), attitude (cognitive, emotional, behavioral), personality (extraversion, adaptability, experiencing, responsible), and ability (intellectual and physical) were identified. These competencies are interrelated at least in one process, and each competency must be examined in a continuum. The main result of this study is that the managers of the news agencies are expected to demonstrate competencies appropriate to the ruling socio-political system, i.e. paying attention to local needs, cultural conditions of the society, revolutionary spirit, and principles and values of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Industries
  • Competencies of Managers
  • Public Sector
  • News Agencies of the Islamic Republic of Iran
باستانی، سوسن، خانیکی، هادی، ارکان‌زاده یزدی، سعید (1397). مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی. مطالعات رسانه‌های نوین، سال 4، شماره 14، 33ـ1.
حسینیان، حسانه، حسینی، سید محمد، حاج امینی، مهدی (1399). نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: مطالعه موردی سینمایِ فرانسه. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (مقالات آماده انتشار، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت).
دربندی، سید محمدرضا (1398). تعداد خبرگزاری‌های ایران از اروپا بیشتر است. مصاحبه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا. دسترسی در: https://tinyurl.com/y5fsnsd8 (14/12/1398).
رضاییان فردویی، صدیقه (1392). درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی (مطالعۀ موردی: تولید نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای فرهنگی. دانش راهبردی، سال 3، شمارۀ 10، 227ـ195.
سپهرنیا، رزیتا، دلاور، علی، صالحی امیری، سیدرضا (1391). بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطۀ آن با ارتقای سرمایۀ فرهنگی در ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال 1، شمارۀ 1،  162ـ139.
صالحی امیری، سیدرضا، سعید، محمدی (1392). دیپلماسی فرهنگی. تهران: ققنوس.
عبداللهی‌نژاد، علیرضا، افخمی، حسین، حسینی پاکدهی، علی‌رضا، مهدی‌زاده طالشی، سید محمد (1393). آسیب‌شناسی ساختار مالکیت و نحوه اداره ایرنا در پرتو مطالعه تطبیقی با خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، فرانس پرس، رویترز و پی.تی.آی. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال10، شماره 35، 241ـ183.          
فرهنگی، علی‌اکبر، ببران، صدیقه (1394). مدیریت رسانه. تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
کرسول، جان (2007). پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه‌موردی). ترجمة حسن دانائی‌فرد، حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفارـ اشراقی.
کیاسی، سهیلا، حسین‌پور سی‌سخت، نیکنام (1392). صنایع فرهنگی، صنایع خلاق. تهران: فرهنگ مانا.
مشهودی،‌ مریم (1394). مدل ویژگی‌های مدیران شایسته جامعه اسلامی بر اساس بیانات امام علی(ع). پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.       
مهدی‌زاده، سید محمد، بروجردی علوی، مهدخت، عسگرزاده، سید محسن (1398). چارچوب‌سازی رویدادهای خبری توسط خبرگزاری‌ها در پیام‌رسان تلگرام؛ تحلیل چارچوب خبری نطق ترامپ و روحانی در مورد برجام. مطالعات رسانه‌های نوین، سال 5، شمارة 19، 60 ـ35.
نظری‌زاده، فرهاد، میرشاه‌ولایتی، فرزانه (1394). الگوی نظام نوآوری محصولات فرهنگی. راهبرد فرهنگ. سال 8، شمارۀ 31، 72ـ37.
 
Agut, S., & Grau, R. (2002). Managerial competency needs and training Requests: The case of Spanish tourist industry. Human Resource Development Quarterly, 13(1), 31-51.
Albarran, A. B. (2013). Management of electronic and digital media. Boston: Wadsworth.
Artero, J. P., & Manfredi, J. L. (2016). Competencies of media managers: Are they special? Managing Media Firms and Industries. Springer: Springer.
Boyatzis, R. (1982). The competent manager: A model for effective performance. New York: Wiley.
Bridgstock, R. (2011). Skills for creative industries graduate success. Publisher: Emerald Group Publishing Limited.
Chyung, S. Y., Stepich, D. & Cox, D. (2010). Building a competency-based curriculum architecture educates 21st century business practitioners. Journal of Education for Bussiness. 106(1), 307-314.
Çizel, B., Anafarta, N. & Sarvan, F. (2007). An analysis of managerial competency needs in the tourism sector: the case of Turkey. Tourism Review, 62(2), 14-22.
Colapinto, C. & Porlezza, C. (2012). Innovation in creative industries: from the quadruple helix model to the systems theory. Journal of The Knowledge Economy, 3(4), 343–353.
Comunian, R., Rickmers, D. & Nanetti, A. (2020), The creative economy is dead–long live the creative-social economies, Social Enterprise Journal, 16(2), 101-119.
Coventry, K. & Chitepo, T. (2020). Government of Zimbabwe; national cultural and creative industries strategy 2020-2030. Access at: https://www.zbcnews.co.zw/minister-coventry-launches-the-cultural-and-creative-industry-strategy/ (2020.07.14).
Dimmock, K., Breen, H., & Walo, M. (2003). Management competencies: An Australian assessment of tourism and hospitality students. Journal of Australian and New Zealand Academy of Management, 9(1), 12-26.
Faridahwati, M., & Chuttipattana, N. (2017). Determinants of managerial competencies for primary care managers in Southern Thailand. Journal of Health Organization and Management. 26(2), 280-258
Florida, R. (2005). Cities and the creative class. New York-London: Routledge.
Gouvea, R., & Vora, G. (2018). Creative industries and economic growth: stability of creative products exports earnings, Creative Industries Journal, 11(1), 1-32.
Hayton, J. C. & Kelley, D. J. (2006). A competency-based framework for promoting corporate entrepreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-27.
Khandwalla, P. N. (2004). Competencies for senior manager roles. Journal for Decision Makers, 29(4), 11-24.
Königová, M., Urbancová, H., & Fejfar, J. (2012). Identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. Journal of Competitiveness, 4(1), 129-142.
Lakshminarayanan, S., Pai, Y., & Ramaprasad, B. S. (2016). Competency need assessment: A gap analytic approach. Industrial & Commercial Training, 48(8), 430-423.
Lazzeretti, L., Capone, F., & Boix, R. (2017). Reasons for clustering of creative industries in Italy and Spain. European Planning Studies.
Mietzner, D., & Kamprath, M. (2013). A Competence portfolio for professionals in the creative industries. Creativity and innovation management, 22(3), 280-294. 
OECD. (2020). Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors. Access at: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/ (2019.04.16).
Society for Human Resource Management (2014). Competency model. Access at: https://www.shrm.org (2020.06.22).
Teaiwa, K., & Mercer, C. (2011). Pacific cultural mapping, planning and policy toolkit. Prepared for Publication at the Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia.
UNCTAD. (2018). Creative economy outlook and country profile report. Access at: unctad.org › PublicationsLibrary (2020.07.01).
UNCTAD. (2008). Creative economy report: The challenges of assessing the creative economy- towards informed policy-making. Access at: unctad.org/docs (2020/05/04).
UNESCO. (2013). World heritage list statistics. Available at: http://whc.unesco.org/en/list/stat (2020/08/10).
Wickramasinghe, V., & Zoyza, N.D. (2009). A comparative analysis of managerial competency needs across areas of functional specialization. Journal of management Development, 28(6), 344-360.