انتظارهای‌ زنان از سازمان‌های دولتی؛ تا چه حد انتظارهای‌ زنان از سازمان‌های دولتی محقق می‌شود؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2021.287908.1186

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی انتظارها و توقع‌های‌ کارکنان زن و بررسی دیدگاه کارکنان سازمان‌های دولتی استان یزد در ارتباط با میزان تحقق این انتظارها است. پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شده‌ است؛ برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از پرسشنامه (تدوین شده مبتنی بر داده‌های بخش کیفی) استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 17 نفر از کارکنان زن سازمان‌های دولتی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمّی کارکنان زن سازمان‌های دولتی استان یزد بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش و براساس نتایج داده‌های حاصل از مصاحبه مؤلفه‌های تعهد به اجرای قوانین مربوط به زنان، فرصت‌های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی، فرصت‌های مرخصی، ایجاد محیط حمایتی رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان و  فرصت‌های آموزشی برابر به‌عنوان انتظارهای‌ زنان شناسایی شدند. داده‌های حاصل از بررسی دیدگاه کارکنان درباره این انتظارها نشان داد که میزان رضایت کارکنان زن نسبت به رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان، فرصت‌های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی پایین‌تر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Expectations of Public Organizations; To What Extent Are Women's Expectations Met?

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Abbasi 1
  • Seyed Kamal Vaezi 2
  • Maryam Zare 3
1 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Public Administration Department, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
3 MA of Public Administration, Public Administration Department, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the women’s expectations who are working in public organizations and to examine organization in Yazd Province in terms of fulfilling these expectations and demands.  The research is qualitative in terms of methodology using a qualitative mixed exploratory approach. 17 female employees, randomly selected, interviewed to collect the qualitative data and a questionnaire, developed based on the qualitative findings, was used in the quantitative section. Employing a snowball method, the questionnaire distributed among randomly selected female employees in Yazd Province public organizations. Findings in qualitative phase explored the dimensions of commitment to policies and law implementation, Providing facilities and benefits for women, supportive environment, vacation opportunity, justice-based behavior, and the equal educational opportunities. Survey results showed that the level of female employees’ satisfaction toward the justice-based behavior, equal services and welfare facilities, supportive actions are lower than the average

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Organizations
  • Women
  • Women’s Expectations
  • Yazd Province
 ترکمن، سولماز، فتحی، سروش (1395). تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان. مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، سال 4، شماره 7، 13-25.
داریاپور، زهرا، جواهری، فاطمه (1387). مشکلات شغلی زنان عضو هیئت علمی. فصلنامه پژوهش زنان، سال 6، شماره 6، 76-109.
رضایی راد، مجید، مجیدی، عبدالله، صمدنژاد، جواد (1392). بررسی راهکارهای ایجاد تعادل بین محیط کار و زندگی (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین). مدیریت منابع انسانی در نیروی انتظامی، سال 2، شماره 4، 125-158.
رنجبر، مریم، ساردینی، زهرا (1396). مروری بر وضعیت ارتقای زنان شاغل در پست‌های مدیریتی سازمان‌های دولتی، مطالعه موردی استان کرمان. دو فصلنامه آینده‌نگری و توسعه. سال 1، شماره 1، 83 - 93.
رنجبر، هادی، حقدوست، علی‌اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمد علی، بهرامی، نسیم (1391). نمونه گیری در پژوهشهای کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله ‌د‌انشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ارتش‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سال 3، شماره 10. 238-250.
زنجانی، حبیب الله، آبرون، فاطمه (1393). بررسی موانع ارتقای شغلی زنان و اثر آن بر بهره‌وری، بررسی موردی: زنان شاغل در دانشگاه صنعتی شریف. مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال 11، شماره 42،50-60.
محمودیان، شهره (1395). بررسی موانع مشارکت زنان در سطوح مدیریتی سازمان آموزش و پرورش. توسعه آموزش جندی شاپور. سال 7، شماره 3، 20-25.
ملایی، پخشان، الوانی، سید مهدی، زاهدی، شمس‌السادات، علی‌نژاد، علیرضا (1399).  فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقای زنان به سطوح مدیریت در سازمان­های دولتی ایران. فصــلنامه مشاوره شـغلی و سـازمانی، دورة 12، شماره 42، 224-199.
ملکی، زهره، عطایی، محمد (1395). شناسایی راه‌های رفع موانع ارتقای شغلی زنان در سازمانهای دولتی (امور مالیاتی قزوین). مدیریت توسعه و تحول، سال 8، شماره 27، 46- 56.
میرکمالی، محمد، ناستی‌زایی، ناصر (1388). موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریت میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش. زن و مطالعات خانواده. سال 5، شماره 17. 33 -50.
ناصری‌جهرمی، رضا، محمودی‌یگانه، الهام، رحمانی، هادی، محمدی، مهدی، مختاری، زینب (1394). بررسی موانع ارتقای مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن دبیرستان‌های شهر شیراز. تحقیقات مدیریت آموزشی، سال 6، شماره 23، 87-104.
Aletraris, L. (2010). How satisfied are they and why? A study of job satisfaction, job rewards, gender and temporary agency workers in Australia. Human Relations, 63(8), 1129–1155.
Bender, K.A., Donohue, S. M., & Heywood, J.S. (2005). Job satisfaction and gender segregation. Oxford Economic Papers, 57(3), 479–496.
Betz, N. E., & Fitzgerald, L. F. (1987). The career psychology of women. New York: Academic Press.
Bolzendahl, C. (2014). Opportunities and expectations the Gendered Organization of Legislative committees in Germany, Sweden, and the United States, Gender & Society, 28)6(, 847–876.
Chiu, W., & Ng, C.W. (2001). The differential effects of work and family-oriented women friendly HRM on OC and OCB: The case for single. International Journal of Human Resource Management, 12(8): 1347–1364.
Christen, M., Lyer, G., & Soberman, D. (2006). Job satisfaction, job performance, & effort: A reexamination using agency theory. Journal of Marketing, 70) 1): 137–150.
Cook, A. & Glass, C. (2014). Above the glass ceiling: When are occupational minorities promoted ceo? Strategic Management Journal, 35(7): 88-108.
Cooke, F.L. & Xiao, Y.C. (2014). Gender roles and organizational HR practices: the case of women’s careers in accountancy and consultancy firms in China. Human Resource Management, 53(1), 23–44.
Crawford, E., Romeo, C. (1991). A changing nation: Its changing laborforce. Research Report Number. Washington, DC: National Commission for Employment Policy, Department of Labor.
Cresswell, J.W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed Methods Approaches, California: Sage Publications.
Damaske, S. (2011). A major career woman? How women develop early expectations about work. Gender & Society, 25 (4): 409-430.
Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role Interpretation. Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum.
Einarsdottir, U. D., Christiansen, T. H., & Kristjansdottir, E. S. (2018). It’s a man who runs the show: How women middle-managers experience their professional position, opportunities, and barriers. Sage Open, 8(1), 1-18.
Favero, L.W. & Heath, R. G. (2012). Generational perspectives in the workplace: Interpreting the discourses, that constitute women’s struggle to balance work and life. Journal of Business Communication, 49(4), 332–356.
Feeney, M. K. (2006). Mentoring women in the public sector: Expectations and realities. International Journal of Learning and Change, 1(4): 381-406.
Feeney, M. K., & Stritch, J. M. (2017). Family friendly policies, gender, and Work–Life, 39(3), Review of Public Personnel Administration: 1-27.
Gartzia, L., Ryan, M. K., Balluerka, N., & Aritzeta, A. (2012). Think crisis - think female: Further evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, 21(4): 603-628.
 Giordano, F .G. (1995). The whole person at work: An integrative vocational intervention model for women’s workplace issues, The Journal for Specialists in Group Work, 20(1): 4-13.
Herri, N. M., & Handika, R. F. (2016). Perceived barriers toward women participation in managerial positions in higher education institution (evidence from Indonesia). International Journal of Applied Business and Economic Research, 14(5): 3345-3367.
Howe-Walsh, L., & Turnbull, S. (2016). Barriers to women leaders in academia: Tales from science and technology. Studies in Higher Education, 41(3): 415-428.
Huang, J., Krivkovich, A., Starikova, I., Yee, L. & Zanoschi, D. (2019). Women in the Workplace 2019. McKinsey Report. Access at https://www.mckinsey.com/featuredinsights/gender-equality/women-in-the-workplace-2019.
Huang, Q. Gamble, J. (2015). Social expectations, gender and job satisfaction:
Front-line employees in China’s retail sector. Human Resource Management Journal, 25 (3): 331–347.
Inamdar S. M., & Nagendra, A. (2017). Impact of work life balance on the career advancement of the gen Y women professionals in Indian IT industry: A review study. International Journal of Engineering Technology Science and Research, 4(8): 2394–3386.
Keenawinna, K., & Sajeevanie, T. L. (2015). Impact of glass ceiling on career development of women: A study of women branch managers in State-Owned Commercial Banks in Sri Lanka. 2nd International HRM Conference, 2(1): 55 - 70.
Khuong, M. N., & Chi, N. T. L. (2017). Effects of the corporate glass ceiling factors on female employees organizational commitment: an empirical of Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Advanced Management Science Vol, 5(4). 255-263.
Knight, D. K., Crutsinger, C., & Kim, H. (2006). The impact of retail work experience, career expectation, and job satisfaction on retail career intention. Clothing and Textiles Research Journal, 24(1), 1-14.
Lange, T. (2008). Communist legacies, gender and the impact on job satisfaction in Central and Eastern Europe. European Journal of Industrial Relations, 14(3), 327-346.
Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In: Dunnette, M.D. (Ed)., Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1297-1343, Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press.
Madden, S. K., Skouteris, H., Bailey, C., Hills, A. P., Ahuja, K. D., & Hill, B. (2020). Women in the workplace: Promoting healthy lifestyles and mitigating weight gain during the preconception, pregnancy, and postpartum periods. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 821.
Memon, N. Z., & Jena, L. K. (2017). Gender inequality, job satisfaction and job motivation: Evidence from Indian female employees. Management and Labour Studies, 42(3), 253-274.
Ng, C. W., & Chiu, W. (1997). Women-friendly HRM good for QWL? The case of Hong Kong based companies. International Journal of Human Resource Management, 8(5), 644-659.
Singh, J. (2021). Barriers faced by women in their career advancement in Yerevan, Armenia, Global Business and Management Research: An International Journal,12(3): 118-133.
Sousa-Poza, A. & Sousa-Poza, A. (2000). Taking another look at the gender/job satisfaction paradox. Kyklos, 53)2(:135–152.
Vongas, G. &, Alhaji, J. R. (2015). The evolution of empathy and womens precarious leadership appointment. Asian Journal of Multi-disciplinary Studies, 30(5): 277-289.