طراحی مدل پارادایمی سکوت سازمانی با تأکید بر نقش راهبردی توانمندسازی کارکنان در شکست آن (مورد مطالعه: شرکت ملّی نفت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2021.292642.1194

چکیده

سکوت سازمانی یکی از پدیده‌های رایج در سازمان‌های دولتی است. سکوت سازمانی موضوعی است که در پژوهش‌های‌ متعددی به آن‌ توجه شده است. نوآوری این پژوهش در بررسی امکان بهره‌گیری از راهبردهای توانمندسازی کارکنان برای شکست آن است. هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی سکوت سازمانی با تأکید بر نقش راهبردی توانمندسازی کارکنان در شکست آن در سازمان‌های دولتی است.‏ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و در زمره پژوهش‌های‌ آمیخته است. در مرحله کیفی پژوهش از نظریه داده‌بنیاد استفاده شد و مشارکت‌کنندگان که با آن‌ها مصاحبه به‌عمل آمد شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی و 20 نفر از مدیران شرکت ملّی نفت ایران بودند. براساس یافته‌ها، 6 نوع سکوت شامل سکوت محافظه‌کارانه، معترضانه، نوع‌دوستانه، منفعت‌طلبانه، ناامیدانه و منفعلانه و 6 راهبرد با رویکرد توانمندسازی برای شکست سکوت سازمانی شناسایی شد. در مرحله کمّی به‌منظور اعتبارسنجی مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار smartPLS استفاده شد. بدین‌منظور، از 185 نفر از مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی در شرکت ملّی نفت ایران که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند با پرسشنامه نظرخواهی شد. یافته‌ها نشان داد که ضریب تعیین برای سکوت سازمانی 458/0، برای راهبردها 523/0 و برای پیامدها 588/0 است. در نهایت،‌ نتایج پژوهش نشان داد که سکوت در سازمان‌های دولتی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است و برای شکست آن راهبردهای مبتنی بر توانمندسازی کارکنان اثربخشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Paradigm Model of Organizational Silence: Emphasis on the Strategic Role of Employees’ Empowerment in Silence Breaking Case Study: National Iranian Oil ‎Company

نویسندگان [English]

  • Reza Alirahmzadeh 1
  • Naser Mirsepassi 2
  • Karamollah Daneshfard 2
1 PhD Student, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational silence is one of the prevalent phenomena in public organizations. Organizational silence has been considered by many researches. The innovation of this research is in examining the possibility of using employees’ empowerment strategies in breaking it. Hence, the purpose of this study is to design a paradigm model of organizational silence with emphasis on the strategic role of employee’s empowerment in its breaking in public organizations. This study is developmental-applied in terms of purpose employing mixed-method strategy. In the qualitative phase, using grounded theory methodology, 17 university professors and 20 managers in National Iranian Oil Company were interviewed. Findings identified 6 types of silence including conservative, protesting, altruistic, utilitarian, hopeless, and passive. As well, findings show 6 strategies based on empowerment approach to break organizational silence. In the quantitative phase, in order to validate the model, the structural equation modeling and smartPLS software were employed. For this purpose, the questionnaire distributed among 185 managers and human resource management specialists randomly selected in the National Iranian Oil Company. The coefficient of determination for organizational silence, strategies, and consequences is respectively 0.458, 0.523, 0.588. Finally, the results show that silence in public organizations is a multifaceted, complicated phenomenon and employee’s-empowerment based strategies are needed to break it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Empowerment
  • National Iranian Oil Company
  • Grounded Theory
  • ‎Structural Equation Modeling
آقایی، پرویز، فیض‌آبادی، وحید، رسولی‌مقدم، ابراهیم (1394). ارتباط جو سازمانی و سکوت سازمانی با توانمندی روانشناختی کارکنان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال 22، شماره 3، 14-1.
اسماعیلی، احمدرضا، عصاری، احمدرضا (1398). ارائه الگوى سکوت سازمانى کارکنان دانشگاه علوم انتظامى امین. فصلنامه تحقیق‌هاى مدیریت انتظامى، سال 14، شماره 3، 528-503.
امین‌بیدختی، علی‌اکبر، عیجانی، رسول (1395). پیش‌بینی توانمندسازی کارکنان بر مبنای مهارت سیاسی با نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی و رفتار سکوت کارکنان. نشریه فرایند مدیریت و توسعه، سال 29، شماره 4، 20-3.
پناهی، بلال (1398). فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال 28، شماره 94، 107-85.
حسنی، سمیه، احمدی، علی‌اکبر، سرمست، بهرام، الوداری، حسن (1399). طراحی مدل جامع سکوت سازمانی بر مبنای ارکان پنجگانة سازمان در دانشگاه‌های‌ دولتی منتخب شهر تهران. مجله مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 8، شماره 30، 112-97.
رحیمی، غلامرضا، مظاهری‌راد، حمید (1396). مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال 1، شماره 1، 54-35.
رستگار، عباسعلی، علی‌اکبری، فهیمه (1395). تحلیل روابط بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 5، شماره 18، 144-119.
زارعی‌متین، حسن، طاهری، فاطمه، سیار، ابوالقاسم (1391). بررسی و تبیین عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر مبنای مدل سه‌شاخگی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 1، شماره 1،  113-99.
صادقی‌مقدم، محمدرضا (1391)، طراحی و تبیین الگوی هماهنگی زنجیره تأمین در سطح شبکه خودرو سازی (مطالعه موردی: ایران خودرو)، پایان نامه دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
فهامی، منیژه، محمودی، محمدتقی، شاه طالبی، بدری (1398). شناسایی عوامل سکوت سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در ایران: مطالعه کیفی. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 17، شماره 1، 44-21.
محقر، علی، صادقی‌مقدم، محمدرضا (1390). هماهنگی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی: رویکرد تئوری برخاسته از داده‌ها. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال 1، شماره 4، 63-29.
میری، عبدالرضا، سبزیکاران، اسماعیل (1390). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانیِ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. مجله مدیریت توسعه و تحول،سال 3، شماره 6، 56-49.
Akbarian, A., Ansari, M. E., Shaemi, A. & Keshtiara, N. (2015). Review organizational silence factors. Journal of Scientific Research and Development, 2(1), 178-181.
Al-Rousan, M. A. M. & Omoush, M. M. (2018). the effect of organizational silence on burnout: A field study on workers at jordanian five star hotels. Journal of Management and Strategy, 9(3), 114-122.
Brinsfield, C. T. (2009). Employee silence: Investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors. Doctoral dissertation, The Ohio State University.
Cetin, A. (2020). Organizational silence and organizational commitment: A study of turkish sport managers. Annals of Applied Sport Science, 8(2), 1-10.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods For Business Research, 295(2), 33-295.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. London: Sage publications.
Dan, L., Jun, W. & Jiu, M. (2009). Organizational silence, A survey on employees working in a telecomminiation company. International Conference on Computers & Industrial Engineering. Troyes, France, (2009/6/9) Available at https://ieeexplore.ieee.org/document/5223551.
Dong, J., Li, M., Run, R. & Yichi, Z). 2019 .(Empowered to break the silence: Applying self-determination theory to employee silence. A section of the journal Frontiers in Psycholog, 10(2), 1-10. 
Greenberg, J., & Edwards, M. S. (2009). Voice and silence in organizations. Bingley, UK: Emerald Press.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marking. In new challenges to international marketing: Emerald group publishing limited
Jafary, H., Yazdanpanah, A. & Masoomi, R. (2019). Identification of factors affecting organizational silence from the viewpoint of middle managers of shiraz university of medical sciences: A qualitative study. Shiraz E-MedIcal Journal, 20(4), 1-7.
Knoll, M., & Vandick, R. (2012). Do I here the whistle? A first attempt to measure four form of employee silence and their correlaters. Journal Of Business Rthics, 113(2), 349-362.
Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Harrisburg: Penn State University Harrisburg.
Mirzapour, M. & Baoosh, M. (2018). Investigating effective factors on the creation of organizational silence. International Journal of Human Capital in Urban Management, 3(2), 89-96.
Moasa, H. (2013). Struggling for organizational identity: Employee voice and silence. Lumen International Conference. Novelty, Logos Universality Mentality Education Novelty, (2013/10/8) Available at https://www.researchgate.net/publication/270848944_Struggling_for_Organizational_Identity_Employee_Voice_and_Silence.
Morrison, E. W., & Miliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
Morrison, E., & Milliken, F. (2003). Speaking up, remaining silent: The dynamics of voice and silence in organizations. Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.
Parhizgar, M. M., Moghaddam, M., Hajlou, T. A. H. & Ajirloo, R. N. (2019). Investigating the effect of organizational silence and voice on employees performance based on the mediating role of ethical leadership: A case study of tehran metropolitan fire station. Emergencies and Isasters Quarterly, 4(4), 229-236.
Pinder, C. & Harlos, H. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived in justice. Research in Personnel and Human Resource Management, 20(1), 331-369.
Pirzada, Z. A., Mirani, S. H., Phulpoto, N. H., Dogar, H., Mahar, S. A. & Zuhaibuddin. (2020). Study of employee silence, organizational justice and work engagement: Mediation analysis. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 20(1), 9-14.
Rezabeygil, S., & Almasi, D. (2014). Organizational silence: A dangerous phenomenon in the way of the organizational progress. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 3(2), 300-306.
Richard, N. (2003). Why do we remain silent in the face of unethical behavior?, the politics of ethics: Methods for acting, learning, and sometimes fighting, with others in addressing ethics problems in organizational life. New York: Oxford University Press.
Sharu, P. J. & Manikandan, K. (2019). Employee silence: A meta-analytic review. The International Journal of Indian Psychology, 7(1), 254-366.
Shojaie, S., Zaree Matin, H. & Barani, G. (2011). Analyzing the infrastructures of organizational silence and ways to get rid of it. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(4), 1731–1735.
Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statiscal predicions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 36(2), 111-133.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. California: Sage, Thousand Oaks, CA.
Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458.
Van-Dyne, Linn, Soon Ang & Isabel C. Botero, (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1360-1391.
Xu, A. J., Loi, R., & Lam, L. W. (2015). The bad boss takes it all: How leader member exchange interact to influence employee silence. Leadership Quarterly, 2(2), 1-12.
Zehir, C. & Erdogan, E. (2011). The Association between organizational silence and ethical leadership through employee performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24(8), 1389-1404.