تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه‌پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدیلگری جو سازمان از منظر نظریه مبادله اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد.

10.22034/jipas.2022.310567.1257

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه‌پراکنی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصـیفی- پیمایشـی اسـت. با توجه جامعه آماری 500 نفری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 217 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه مورد نظر انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات از روش میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استانداردشده کالیت و رادل برای سنجش متغیر عدالت سازمانی، ویتک و وایلرس برای سنجش متغیر رفتار شایعه‌پراکنی و استمپر و مسترسون برای سنجش متغیر جو سازمان استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها به‌ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تأیید رسـید. بـه منظـور تحلیل داده‌ها نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای وعدالت تعاملی بر رفتار شایعه‌پراکنی تأثیر منفی و معنادار دارند اما متغیر عدالت اطلاعاتی هیچ تأثیری بر رفتار شایعه‌پراکنی ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جو سازمان تأثیر متغیرهای عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی بر رفتار شایعه‌پراکنی را تعدیل می‌کند. در نتیجه می‌توان بیان کرد که به هر میزان کارکنان میزان دریافتی از سازمان، تعامل بالادستان با زیردستان، رویه‌های انجام کار و معیارهای ارتقا در سازمان را عادلانه بدانند، میزان رفتارهای شایعه‌پراکنی آن‌ها در سازمان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Justice on Gossip Behavior among Employees: The Moderating Role of Organizational Climate from the Perspective of Social Exchange Theory

نویسندگان [English]

  • Yousef Ramezani 1
  • Shima Esfandiari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Gonabad, Gonabad, Iran.
2 Master of Pubic Management, Attar Higher Education Institute, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the impact of organizational justice on employees' gossip behavior considering the moderating role of organizational climate. This research is applied in terms of purpose, and considered a descriptive-survey research in terms of nature and method. From the statistical population of 500 people of Khorasan Razavi General Administration of Roads and Urban Development, based on Krejcie and Morgan table, 217 people were selected as the sample who were selected using the non-probabilistic convenience sampling method. In order to collect the data to test the hypotheses three standardized questionnaires were used, including; Kalit and Radel, to measure the organizational justice variable, Vitek and Wheelers, to measure the gossip behavior variable, and Stamper and Matherson, to measure the organizational climate variable. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed by confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient and combined reliability, respectively. Structural equation modeling and Smart PLS software were used to analyze the data. Findings showed that the variables of distributive justice, procedural justice, and interactive justice have a negative and significant effect on gossip behavior. However, the variable of information justice has no effect on gossip behavior. The results also showed that the climate of the organization moderates the effect of the variables of procedural justice and interactive justice on gossip behavior. As a result, it can be concluded that the more the employees perceive salary amount, the interaction of superiors with subordinates, work procedures and promotion criteria in the organization fairer, the rate of their gossip-spreading behaviors in the organization decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Gossip Behavior
  • Organizational Climate
  • Social Exchange Theory
 Ambrose, M., Hess, R. L., & Ganesan, S. (2007). The relationship between justice and attitudes: An examination of justice effects on event and system-related attitudes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 103(1), 21–36.
Ambrose, M., Seabright, M. A., & Schminke, M. (2002). Sabotage in the workplace: The role of organizational injustice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89(1), 947–965.
Ayim, M. (1994). Knowledge through the grapevine: Gossip as inquiry. In R. F. Goodman, & A. Ben-Ze'ev (Eds.). Good gossip (pp. 85–99). Lawrence: University of Kansas Press. A. Kim et al. Journal of Business Research 97 (2019) 30–42.
Baker, T. L., Hung, T. G., & Andrews, M. C. (2006). Promoting ethical behavior and organizational citizenship behaviors: The influence of corporate ethical values. Journal of Business Research, 59(1), 849–857.
Barclay, L. J., Skarlicki, D. P., & Pugh, S. D. (2005). Exploring the role of emotions in injustice perceptions and retaliation. Journal of Applied Psychology, 90(4), 629–643.
Baumeister, R. F., Zhang, L., & Vohs, K. D. (2004). Gossip as cultural learning. Review of General Psychology, 8(2): 111–121.
Bell, B. S., Wiechmann, D., & Ryan, A. M. (2006). Consequences of organizational justice expectations in a selection system. Journal of Applied Psychology, 91(2), 455–466.
Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2003). The past, present and future of workplace deviance research. In J. Greenberg (Ed.). Organizational behavior: The state of the science (pp. 247–281). (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.
Brady, D. L., Brown, D. J., & Liang, L. H. (2017). Moving beyond assumptions of deviance: The reconceptualization and measurement of workplace gossip. Journal of Applied Psychology, 102(1), 1–25.
Choi, J., Kim, A., Han, K., Ryu, S., Park, J. G., & Kwon, B. (2018). Antecedents and consequences of satisfaction with work-family balance: A moderating role of perceived insider status. Journal of Organizational Behavior, 39(1), 1–11.
Chory, R. M., & Hubbell, A. P. (2008). Organizational justice and managerial trust as predictors of antisocial employee responses. Communication Quarterly, 56(4), 357–375.
Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278–321.
Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386–400.
Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425–445.
Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2011). Justice, trust, and trustworthiness: A longitudinal analysis integrating three theoretical perspectives. Academy of Management Journal, 54(6), 1183–1206.
Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199–236.
Crampton, S. M., Hodge, J. W., & Mishra, J. M. (1998). The informal communication network: Factors influencing grapevine activity. Public Personnel Management, 27(4), 569–584.
Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of Management Annals, 11(1), 1–38.
Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). The management of organizational justice. Academy of Management Perspectives, 21(4), 34–48.
Cropanzano, R., Byrne, Z. S., Bobocel, D. R., & Rupp, D. R. (2001). Moral virtues, fairness heuristics, social entities, and other denizens of organisational justice. Journal of Vocational Behavior, 58(2), 164–209.
DeConinck, J. B. (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust. Journal of Business Research, 63(12), 1349–1355.
DeConinck, J. B., & Stilwell, C. D. (2004). Incorporating organizational justice, role states, pay satisfaction and supervisor satisfaction in a model of turnover intentions. Journal of Business Research, 57(1), 225–231.
Decoster, S., Camps, J., Stouten, J., Vandevyvere, L., & Tripp, T. M. (2013). Standing by your organization: The impact of organizational identification and abusive supervision on followers' perceived cohesion and tendency to gossip. Journal of Business Ethics, 118(3), 623–634.
DiFonzo, N., Bordia, P., & Rosnow, R. (1994). Reigning in rumors. Organizational Dynamics, 23(1), 47–62.
Dunbar, R. I. M. (2004). Gossip in evolutionary perspective. Review of General Psychology, 8(2), 100–110.
Dupre, K. E., & Barling, J. (2006). Predicting and preventing supervisory workplace aggression. Journal of Occupational Health Psychology, 11(1), 13–26.
El Akremi, A., Vandenberghe, C., & Camerman, J. (2010). The role of justice and social exchange relationships in workplace deviance: Test of a mediated model. Human Relations, 63(11), 1687–1717.
Elias, N., & Scotson, J. L. (1994). The established and the outsiders: A sociological enquiry into community problems (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Ellwardt, L., Steglich, C., & Wittek, R. (2012). The co-evolution of gossip and friendship in workplace social networks. Social Networks, 34(4), 623–633.
Ellwardt, L., Wittek, R., & Wielers, R. (2012). Talking about the boss: Effects of generalized and interpersonal trust on workplace gossip. Group and Organization Management, 37(4), 521–549.
Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 2(1), 335–362.
Emler, N. (1994). Gossip, reputation, and social adaptation. In R. F. Goodman, & A. BenZe'ev (Eds.). Good gossip (pp. 117–138). Lawrence: University of Kansas Press.
Feinberg, M., Willer, R., Stellar, J., & Keltner, D. (2012). The virtues of gossip: Reputational information sharing as prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 1015–1030.
Ferris, D. L., Spence, J. R., Brown, D. J., & Heller, D. (2010). Interpersonal injustice and workplace deviance: The role of esteem threat. Journal of Management, 38(6), 1788–1811.
Foster, E. K. (2004). Research on gossip: Taxonomy, methods, and future directions. Review of General Psychology, 8(2), 78–99.
Ghosh, D., Sekiguchi, T., & Gurunathan, L. (2017). Organizational embeddedness as a mediator between justice and in-role performance. Journal of Business Research, 75(1), 130–137.
Gluckman, M. (1963). Gossip and scandal. Current Anthropology, 4(3), 307–316.
Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 25(2), 161–178.
Greenberg, J. (1993b). Stealing in the name of justice: Informational and interpersonal moderators of theft reactions to underpayment inequity. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 54(1), 81–103.
Grosser, T. J., Lopez-Kidwell, V., & Labianca, G. (2010). A social network analysis of positive and negative gossip in organizational life. Group and Organization Management, 35(2), 177–212.
Grosser, T. J., Lopez-Kidwell, V., Labianca, G., & Ellwardt, L. (2012). Hearing it through the grapevine: Positive and negative workplace gossip. Organizational Dynamics, 41(1), 52–61.
Gumusluoglu, L., Karakitapoğlu-Aygün, Z., & Hirst, G. (2013). Transformational leadership and R&D workers' multiple commitments: Do justice and span of control matter? Journal of Business Research, 66(1), 2269–2278.
Hawkar, R., Atan, T. (2019). Organizational justice and work outcomes in the Kurdistan Region of Iraq. Management Decision, 56(2), 264-281.
Johnson, R. E., Lanaj, K., & Barnes, C. M. (2014). The good and bad of being fair: Effects of procedural and interpersonal justice behaviors on regulatory resources. Journal of Applied Psychology, 99(4), 635–650.
Kim, A., Kim, Y., Han, K., Jackson, S. E., & Ployhart, R. E. (2017). Multilevel influences on voluntary workplace green behavior: Individual differences, leader behavior, and coworker advocacy. Journal of Management, 43(5), 1335–1358.
Kuo, C.-C., Chang, K., Quinton, S., Lu, C.-Y., & Lee, I. (2015). Gossip in the workplace and the implications for HR management: A study of gossip and its relationship to employee cynicism. International Journal of Human Resource Management, 26(18), 2288–2307.
Kurland, N. B., & Pelled, L. H. (2000). Passing the word: Toward a model of gossip and power in the workplace. Academy of Management Review, 25(2), 428–438.
Lapalme, M., Stamper, C. L., Simard, G., & Tremblay, M. (2009). Bringing the outside in: Can external workers experience insider status? Journal of Organizational Behavior, 30(7), 919–940.
Lavelle, J. J., Rupp, D. E., & Brockner, J. (2007). Taking a multifocal approach to the study of justice, social exchange, and citizenship behavior: The target similarity model. Journal of Management, 33(6), 841–866.
Loi, R., Yang, J., & Diefendorff, J. M. (2009). Four-factor justice and daily job satisfaction: A multilevel investigation. Journal of Applied Psychology, 94(3), 770–781.
Masterson, S. S., Goldman, B. M., & Taylor, M. S. (2000). Integrating justice and social. Journal of Business Research 97(1), 30–42.
McDowall, A., & Fletcher, C. (2004). Employee development: An organizational justice perspective. Personnel Review, 33(1): 8–29.
McAndrew, F. T., Bell, E. K., & Garcia, C. M. (2007). Who do we tell and whom do we tell on? Gossip as a strategy for status enhancement. Journal of Applied Social Psychology, 37(7), 1562–1577.
Michelson, G., & Mouly, V. S. (2004). Do loose lips sink ships? The meaning, antecedents and consequences of rumor and gossip in organizations. Corporate Communications, 9(3), 189–201.
Michelson, G., vanterson, A., & Waddington, K. (2010). Gossip in organizations: Contexts, consequences, and controversies. Group and Organization Management, 35(4), 371–390.
Mills, C. (2010). Experiencing gossip: The foundations for a theory of embedded organizational gossip. Group and Organization Management, 35(2), 213–240.
Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33-41.
Nedkovski, V., Guerci, M., De Battisti, F., & Siletti, E. (2017). Organizational ethical climates and employee's trust in colleagues, the supervisor, and the organization. Journal of Business Research, 71(1), 19–26.
Noon, M., & Delbridge, R. (1993). News from behind my hand: Gossip in organizations. Organization Studies, 14(1), 23–36.
Paine, R. (1967). What is gossip about? An alternative hypothesis. New Series: 2(2), 278–285.
Robinson, S. L., & Greenberg, J. (1998). Employees behaving badly: Dimensions, determinants and dilemmas in the study of workplace deviance. In C. L. Cooper, & D. M. Rousseau (Vol. Eds.), Trends in organizational behavior. vol. 5. Trends in organizational behavior (pp. 1–30). New York: Wiley.
Rosnow, R. L., & Fine, G. A. (1976). Rumor and gossip: The social psychology of hearsay. New York: Elsevier.
Rupp, D. E., & Cropanzano, R. (2002). The mediating effects of social exchange relationships in predicting workplace outcomes from multifocal organizational justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89(1), 925–946.
Rupp, D. E., Shapiro, D. L., Folger, R., Skarlicki, D. P., & Shao, R. (2017). A critical analysis of the conceptualization and measurement of organizational justice: Is it time for reassessment? Academy of Management Annals, 11(2), 919–959.
Skitka LJ (2002). Do the means always justify the ends, or do the ends sometimes justify the means? A value protection model of justice reasoning. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(1), 588- 597.
Stamper, C. L., & Masterson, S. S. (2002). Insider or outsider? How employee perceptions of insider status affect their work behavior? Journal of Organizational Behavior, 23(8), 875–894.
Stassen, M. A., & Schlosser, F. (2011). Perceived organizational membership and the retention of older workers. Journal of Organizational Behavior, 32(2), 319–344.
Tassiello, V., Lombardi, S., & Costabile, M. (2018). Are we truly wicked when gossiping at work? The role of valence, interpersonal closeness and social awareness. Journal of Business Research, 84(1), 141–149.
Tekleab, A. G., & Chiaburu, D. S. (2011). Social exchange: Empirical examination of form and focus. Journal of Business Research, 64(5), 460–466.
Wittek, R., & Wielers, R. (1998). Gossip in organizations. Computational & Mathematical Organization Theory, 4(2), 189–204.
Wu, L.-Z., Birtch, T. A., Chiang, F. F. T., & Zhang, H. (2018). Perceptions of negative workplace gossip: A self-consistency theory framework. Journal of Management, 44(5), 1873–1898.
Wu, X., Kwan, H. K., Wu, L.-Z., & Ma, J. (2018). The effect of workplace negative gossip on employee proactive behavior in China: The moderating role of traditionality. Journal of Business Ethics, 148(4), 801–815.
Yamaguchi, M., Okada, H., Namiki, Y. (2009). Smart specimen preparation for freeze substitution and serial ultrathin sectioning of yeast cells. Journal of Electron Microsc (Tokyo), 58(4), 261-6