طراحی مدل اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار ، گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار ، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/jipas.2022.312332.1270

چکیده

امروزه، آموزش عمومی به‌عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به‌منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این‌رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه‌گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن‌ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص‌های اولیه با استفاده از پرسش‌نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش‌نامه به‌طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط‌مشی‌گذاران و صاحب‌نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن‌رو بود که یک نگاه جامع‌نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته‌های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف‌پذیری ساختاری، انعطاف‌پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام‌بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Public Education in Iran, a Governance Approach

نویسندگان [English]

  • Malihe Hashemi 1
  • Mahdi Mortazavi 2
  • Hamed Rahmani 3
1 Designing a Model of Public Education in Iran, a Governance Approach
2 Associate Professor, Public Administration Department, Faculty of Economics and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, Public education is considered as a factor of development in societies. To reach development and progress, paying attention to public education and having a proper administration model is essential. Therefore, the purpose of this study is to provide a model for public education administration, using a governance approach. To achieve the main purpose of this research, after content analysis, themes from the review of theoretical literature, upstream documents and semi-structured interviews with experts, the technique of structural-interpretive equations was used to develop the model. In this study, to identify the research variables in the qualitative section, 15 general education experts were identified by snowball sampling method and interviewed until theoretical saturation was obtained. After identifying the initial indicators, the initial research model was extracted using the ISM questionnaire. The questionnaire was randomly given to 384 policy makers and education experts. Minimal squares method and Smart PLS software were used to analyze the data. The innovation of the research was due to the fact that a comprehensive view of the research prevailed and various sources of theoretical literature, upstream documents and expert opinions were used to analyze the themes. Finally, the research findings consisted of 11 main categories and 46 categories. The central themes of the designed model include institutional participation, internal participation, structural flexibility, content flexibility, environmental grading, useful mechanisms, coordination, content coherence, feedback and monitoring, executive technical system and infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Public Education
  • Governance
  • Content Analysis
ابراهیم‌پور، حبیب، الیکی، فهیمه (1395). نقش حکمرانی خوب در کار آمدی دولت‌ها. اولین کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت. تهران، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.
امین‌بیدختی، علی‌اکبر، مرادی، سعید، فتحی‌واجارگاه، کوروش (1397). تحلیل ساختاری مولفه های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه پردازی تطبیقی . فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 8، شماره 1، 29-3.
ایزدی‌یزدان‌ابادی، احمد (1393). آسیب شناسی مدیریت آموزش و پرورش و ارایه راهبردها و راهکارهای مطلوب. تهران: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، قابل دسترسی در https://sccr.ir/News/6531/1/ (2/4/1393).
تقی‌پور‌ظهیر، علی (1396). مبانی و اصول آموزش و پرورش. تهران: نشر آگاه.
خزائی، محمد (1390). آسیب شناسی آموزش وپرورش (با تاکید بر دوره متوسطه). اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404. تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت و آسیب شناسی آموزش وپرورش، قابل دسترسی در https://civilica.com/doc/132929 (19/10/1390).
دانائی‌فرد، حسن، دلخواه، جلیل، کیایی، پریسا (1396). شناسایی و اولویت­بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی-دولتی. فصلنامه چشم­انداز مدیریت بازرگانی، سال 6، شماره 3، 49-33.
دباغ، سروش، نفری، ندا (1396). تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب. نشریة مدیریت دولتی 3، سال 3، شماره 1، 18-3.
رجایی، امیر (1396). بررسی وضعیت حکمرانی بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشورهای مختلف جهان. اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی. تهران، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف.
سالارزهی، حبیب­اله، ابراهیم­پور، حبیب (1398). بررسی سیر تحول در پارادایم­های مدیریت دولتی: از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب. فصلنامه مدیریت دولتی (دانش مدیریت)، سال 5، شماره 17، 62-43.
سلطانی‌سروستانی، ژاله، صالحی، مسلم (1399). تحلیل عاملی تأییدی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 10، شماره 8، 42-19.
سلیمی، جلیل، مکنون، رضا (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، سال 9، شماره 12، 30-1.
صافی، احمد (1397). بررسی سیر تاریخی و تکوینی قوانین آموزش‌وپرورش ایران. تهران: پژوهشکدة تعلیم و تربیت.
صباغیان، علی (1398). الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی آموزش عالی در اروپا. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست­گذاری عمومی، سال 5، شماره 2، 247-229.
صفی‌خانی، یحیی، عباسیان، حسین، آراسته، حسین، عبدالهی، بیژن (1400). آسیب‌شناسی برنامه‌ی معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال 2، شماره 1، 399-366.
عباس­زاده، محمد (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره 45، 34-19.
علاقه­بند، علی (1398). مبانی و اصول مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات بعثت.
غلامپور، آهنگر (1398). گزارش عملکرد مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قلی­پور، رحمت­اله، فانی، علی­اصغر (1398). طراحی الگوی خط­مشی­گذاری در آموزش ­و پرورش ایران با رویکرد قابلیت. فصلنامه سیاست­گذاری عمومی، سال 4، شماره 3، 176-159.
کاظمیان، غلامرضا، قربانی‌زاده، وجه‌اله، واعظی، رضا، شاه‌محمدی، مرضیه (1398). الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلـی در نظـام مدیریتی ایران. مدیریت دولتی، سال 11، شماره 2، 202-179.
محمودی، امیرحســین، قورچیان، نادرقلی (1383). تدوین اســتانداردهای عملکرد مدیران آموزشــی دوره راهنمایی شــهر تهران و ارائه الگوی مناسب. رساله منتشر نشده دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشگاه پیام نور تهران.
مخبر، عباس، مهرآرا، محسن (1394). حکمرانی و مبارزه با فساد، طرح پژوهشی حکمرانی خوب (1). تهران: دفتر بررسی­های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مظاهری، حسن، موسی‌پور، نعمت‌الله، ناطقی، فائزه (1398). نقش خانواده در برنامه درسی شایستگی محوردوره ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش. فصلنامه خانواده و پژوهش، سال 8، شماره 34، 32-7.
نادری، ابوالقاسم (1398). ارزیابی آثار آموزش عمومی و آموزش عالی بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه علمی و پژوهشی تعلیم وتربیت، سال 4، شماره 31، 104-69.
نادری، محمد (1398). حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی. فصلنامه اسلام و پژوهش­های مدیریتی، سال 8، شماره 12، 93-69.
نجفی‌سیار، رحمان، نیکونهاد، ایوب (1399). شاخص‎های حکمرانی مطلوبِ «دولت تراز انقلاب اسلامی» مطابق با بیانیه گام دوم. فصلنامه علمی مطالعات بین­رشته‌ای دانش راهبردی، سال 41، شماره 4، 10-1.
نیکونسبتی، علی (1390). حکمرانی و توسعه: گذشته، حال، آینده. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال 16، شماره 4، 154-129.
یونسکو (1998). آموزش­وپرورش برای قرن بیست­ویکم : گزارش کنفرانس یونسکو. تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 
Adam, E., & Miran, N. M. (2018). School based management and its effect on teacher commitment. International Journal of Leadership in Education, 5(4), 69-91.
Ashish, A., Ravi, SH., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial Marketing Management, 36(2007), 443–457.
Bovaird, T., & Tony, M. (2019). Public management and governance. New York: Publication of Marcel Dekker.
Bratton, M., & Rothchild, D. (1992). The institutional bases of governance in Africa. In G. Hyden, M. Bratton (Eds). 50-87, Governance and politics in Africa. Lynne Rienner Publishers: Boulder.
California School Boards Association (2007). Professional governance standards. Available at www.csba.org/pgs/default.cfm (2007/6/12).
Commission of the European Communities (2003). Communication from the commission to the council the European parliament and the European economic and social committee governance and development. European: ECHO. Available at http://eur-lex.europa.eu (2003/9/9).
Creswell, J. W. (2014). Reseach design: Qualitative, quantitative, and mixed-method approaches. Educational Reseach Journals, 7(21), 349-352.
D-Angelo, K. Z. K., & Johnson, C. (2018). Finding good governance: Collaboration. Springer International Publishing, 7(4), 73-83.
Dimmock, C. (2019). School-based management and school effectiveness. London: Routledge.
Doornbos, B. (2019). How well do measurements of an environment for development stand up. Geneva: Technical Group of 24 General (UNCTAD).
Education Commission of the States )1999(. Governing America’s schools: Changing the rules: Report of the national commission on governing America’s schools. Denver, CO: Education Commission of the States.
Graham, H., & John, P. (2003). Principle for Good Governance in the 21 Century. Policy Brief, 15(4), 67-86.
Heinrich, J. C. (2020). The role of performance management in good governance and its application in public. Employment Research Newsletter, 22(3), 4-16.
Hendriks, F. (2018). Understanding good urban governance: Essentials, shifts, and values. Urban Affairs Review, 12(16), 553-576.
Hufty, M., & Marc, P. (2020). The governance analytical framework (GAF). Bern: Geographica Bernensi.
Hyden, G. (1992). Governance and the study of politics. In G. Hyden, M. Bratton (Eds). 1-26, Governance and politics in Africa, Lynne Rienner: Boulder.
Jongbloed, B., Enders, J., & Salerno, C. (2008).  Higher education and its communities: Interconnections, interdependencies and a research agenda. Higher Education, 56(3), 303–324.
Jreisat, J. (2017). Governance in a globalizing world. International Journal of Public Administation, 27(13), 1003–1029.
Kelly, R. (2020). Creative development: Transforming education through design thinking, innovation, and invention. US: Brush Education.
Khalid, Z. (2018). Quality guidelines for good governance in higher education across the globe. Humanities and Social Sciences, 9(4), 1-8.
King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2018). Interviews in Qualitative Research. US: Sage Publication.
Kuipers, B. S., Higgs, M., Kickert, W., Tummers, L., Grandia, J., & Vander-Voet, J. (2013). The management of change in public sector organization: A literature review. Public Administration, 92(1), 1–20.
Ntim, G. C., & Broad, J. M. (2017). Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 30(1), 65-118.
OECD (2019). Strategic Eduction governance: Project plan and organizational framework. Availible at https://www.oecd.org­/education/ceri/strategic-education-governance.html (2019/6/5).
Pettai, V., & Illing, E. (2019). Governance and good governance. Journal of Humanities and Social Sciences, 8(4), 1-8.
Pierre, J., & Peters, B. J. (2000). Governance, Politics, and State, MacMilan press LTD. London: Macmillan Press.
UN (1996). Governance, Participation and partnerships, background papers prepared by the United Nation department of public information. The first Conference on Human Settlements. Istanbul, Modern Polotcs Government. Avalible at https://link.springer.com (1996/5/12). 
Vander-Voet, J., Kuipers, B. & Groeneveld, S. (2015). Held back and pushed forward: Leading change in a complex public sector environment. Journal of Organizational Change Management, 28(2), 290-300.
Windzio, M., Sackmann, R., & Martens, K. (2005). Types of governance in education: A quantitative analysis, TranState Working Papers. Universitat Bremen: Collaborative Research Center.