ارائه الگوی حکمرانی مجاهدانه مبتنی بر زیست‌بوم ارزشی و ملّی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.295454.1200

چکیده

الگوی حکمرانی بیان‌کننده بنیان، رویکرد، روش و ابزارهای اداره جامعه در جهت اهداف مشخص شده است. بر این مبنا هر حکومتی بر اساس نظام ارزشی پذیرفته شده باید الگوی حکمرانی مختص به خود را داشته باشد. پژوهش حاضر درصدد ارائۀ الگوی بومی حکمرانی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ الگویی که می‌توان آن را در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای، حکمرانی مجاهدانه [جهادی] نام‌گذاری کرد. پژوهشگران، به منظور رونمایی از الگوی حکمرانی مجاهدانه در ابتدا و در مراحل داده‌یابی و داده‌کاوی با مراجعه به منبع پژوهش (بیانات آیت‌الله خامنه‌ای) از طریق کاربست روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی را شناسایی و دسته‌بندی کرده و پس از آن، در مرحلۀ اعتباریابی نتایج پژوهش از روش‌های متعدد و چندگانه‌ای همچون مقایسۀ مستمر و ممیزی بیرونی استفاده کرده‌‌اند. در روش ممیزی بیرونی در قالب روش دلفی فازی به خبرگان رجوع شده و نظرهای آن‌ها گرفته شده است. نتایج پژوهش در زمینه الگوی حکمرانی مجاهدانه و در قالب ۱۴۷ مضمون پایه، ۱۰ مضمون سازمان‌دهنده و 2 مضمون فراگیر دولت جهادی، خط‌مشی‌های جهادی، همچنین رابطۀ مبتنی بر اعتماد بین اجزای الگوی حکمرانی (اعم از بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، نیروهای نظامی و ...) و در قالب همکاری‌های متقابل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Mujahidaneh Model According to Value-Based Ecosystem of the Islamic Republic of Iran’s Governance System

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abdolhamid 1
  • Mohammad Abdolhosseinzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Philosophy of Science and Technology, Faculty of Engineering Progress, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 PhD Student of Public Administration, Decision Making & Public Policy, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Governance models express the foundation, approach, method and tools of governing the society in line to the specified goals. Accordingly, each government, based on the accepted value system, have its own governance model. The present study seeks to provide an indigenous model of governance appropriate to the system of the Islamic Republic of Iran, a model which could coined as jihadi governance according to Ayatollah Khamenei's thinking. In order to unveiling the model of Mujahidaneh governance, the researchers first identifies and categorizes the main and secondary themes by referring to the research source, Ayatollah Khamenei's speeches, employing thematic analysis methodology and then, In the validation stage of the research results, multiple methods such as constant comparison and external audit have been used. It should be noted that the external audit procedures in the form of fuzzy Delphi method has been referred to experts and their comments have been taken. The results of the research in the form of a model for Mujahidaneh governance in the form of 147 basic themes, 10 organizing themes, and two global themes of jihadi government, jihadi policies, as well as a trust-based relation between the components of the governance model including private sector, NGOs, military, etc., presented. This model is based on the cooperative and mutual cooperation between all components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Government
  • Mujahidaneh Governance
  • Value-Based System
  • Islamic Republic of Iran
آیت‌الله خامنه­ای، سیدعلی (1391). قرآن کریم و تمدن اسلامی، کوثر، شماره 44، 26-5.
جاجرمی‌زاده، محسن، حسینیان، محمدجعفر، امیری‌طیبی، مسلم (1397). رویکردی تطبیقی به مبانی نظری «مدیریت راهبردی» و «مدیریت راهبردی جهادی». فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی. ۴ (۴): 90-63.
جلیلیان، حسین (1399). الگوی تفکر راهبردی مدیران جهادی بر اساس وصیت­نامه الهی سیاسی شهید قاسم سلیمانی. نشریه مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 4، صفحه 111-93.
چهاردولی، عباس، هرمزی­زاده، ایمان (1398). ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی. مطالعات راهبردی بسیج. سال 22، شماره 84، 24-5.
حسین‌پور، داوود، شریف‌زاده، فتاح، قربانی زاده، وجه‌اله، زال، یوسف (1399). مؤلفه‌های تدوین خط‌مشی‌های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری). دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، سال 3، شماره 1، 86-59.
حسینی، سیدکاظم، دانائی‌فرد، حسن، امامی، سیدمجتبی (1396). مفهوم‌پردازی ظرفیت خط‌مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری. فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 25، شماره 1، 33-15.
 خسرو پناه، عبدالحسین (1394). روش‌شناسی علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
دباغ، سروش، نفری، ندا (1388). تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب. مدیریت دولتی، سال 1، شماره 3، 18-3.
شریف‌زاده، فتاح، قلی‌پور، رحمت‌الله (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال 1، شماره 2، 109-93.
عابدی‌جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین : روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی،  دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی،سال 5، شماره 2، 198-151.
کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه دادهبنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانائی‌فرد، تهران: انتشارات اشراقی.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1 (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی). تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 2، (مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی). تهران: جامعه‌شناسان.
مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی (1393). طرح ملی اندیشه اسلامی در قرآن: سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای مشهد مقدس مسجد امام حسن مجتبی. تهران: مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی.
میدری، احمد (1385). مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب. رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 22: 286-261.
میدری، احمد، خیرخواهان، جعفر (1383). حکمرانی خوب، بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
میرزایی‌اهرنجانی، حسن (1386). مبانی فلسفی تئوری سازمان. تهران: سمت.
Bevir, M. (2007). Encyclopedia of governance. California : Sage Publications.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Virginia: Sage Braun. 
Braun, V., & Clarke, C. (2006). Using thematic analysis in psychology. Londom: Edward Arnold.
Chang, H. (2003). Kicking away the ladder; development strategy in historical perspective. London:  Anthem Press.
Charmaz, K. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods, In N, K, Denzin & Y, S, Lincoln (Eds,) Handsbook of Qualitative research, , Thousand Oaks, Ca: Sage Publications Ltd.
Charmaz, K. (2006). Grounding Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage Publications Ltd.
Davis, M. A. P. (1994). A multicriteria decision model application for managing group decisions, The Journal of the Operational Research Society, 45(1), 47-58.
Edelenbos, J., & Meerkerk, I. V. (2016). Introduction: Three reflecting perspectives on interactive governance. In J. Edelenbos, & I. V. Meerkerk, Critical Reflections on Interactive Governance: Self-Organization and Participation in Public Governance. Cheltenham : Edward Elgar.
Fukuda-Parr, S., & Ponzio, R. (2002). Governance: Past, present, future setting the governance agenda for the Millennium Declaration. Political Science, 34 (12), 45-75.
Fukuyama, F. (2013). What is governance?. CGD Working Paper, 314. Washington, DC: Center for Global Development.
Holloway, I. & Les, T. (2003). The status of method: Flexibility, consistency and coherence. Qualitative Research. 3(3): 345-357.
Howlett, M. (2011). Designing Public Policies: Principles and Instruments. London: Routledge.
Hsu, T. H., & Yang, T. H., (2000). Application of fuzzy analytic hierarchy process in the selection of advertising media. Journal of Management and Systems, 7(1), 583-99,
Huther, J. & Anwar S. (2000). Anti-corruption policies and programs: A framework for evaluation, Policy Research Working Paper. Washington: World Bank.
Jessop, B. (2002). Governance, governance failure and meta-governance. In H. Heinelt, Participatory governance in multi-level context: concepts and experience. Opladen: Leske and Budrich.
Kaufmann, D. (2005). Myths and realities of governance and corruption. Social Science Research Network. Access at : https://papers.ssrn.com/abstract=829244
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Los Angeles: SAGE
Kooiman, J. (1999). Social-political governance: overview, reflections and design.. International Journal of Research and Theory, 1(1), 67-92.
Kooiman, J., & Jentoft, S. (2009). Meta-governance: Values, norms and Principles, and the making of hard choices. Public Administration, 87(4), 818–836.
Laurence E. Lynn, J. (2010). Governance, foundations of public administration. The Hague : Eleven International Publishing.
Meuleman, L. (2008). Public management and the meta governance of hierarchies, networks and markets: The feasibility of designing and managing governance style combinations. New York : Springer.
Mikhailov, L. (2003). Deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgement. Fuzzy Sets and Systems. 134(3). 365-385.
Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, Calif. : Sage.
Peters, B. G., & Pierre, J. (2016). Comparative governance: Rediscovering the functional dimension of governing. New York : Cambridge University Press.
Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). Governance, politics and the state. London: Red Globe Press.
Pollitt, C., & Hupe, P. (2011). Talking about government: The role of magic concepts. Public Management Review, 13(5), 641–658.
Pourezzat, A. A., Mollaee, A., & Firouzabadi, M. (2008). Building the future: Undertaking proactive strategy for national outlook. Futures, 40(10), 887-892.
Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652–667.
Rhodes, R.A.W. (2007). Understanding governance. Ten Years On Organization Studies, 28(8). 1243-1264.
Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). Governance on a bumpy road from enfant terrible to mature paradigm. Critical Policy Studies, 12(3), 350–359.
Stirling, A. J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3). 385-405.
Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal, 68(1), 15–24.