دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1400، صفحه 1-219 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی

صفحه 1-33

10.22034/jipas.2022.302190.1226

حسان خضر؛ احمدعلی خائف الهی؛ جلیل دلخواه؛ پرویز آزاد فلاح


تأثیر نظام‌های اداری بر فرایند توسعه سیاسی در ایران و برخی کشورهای آسیایی: پژوهشی تطبیقی

صفحه 191-219

10.22034/jipas.2022.278510.1171

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده