تأثیر نظام‌های اداری بر فرایند توسعه سیاسی در ایران و برخی کشورهای آسیایی: پژوهشی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

10.22034/jipas.2022.278510.1171

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نظام‌های اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران و کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کره جنوبی) است. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون (نوسازی) اقتدارگرایانه بود. در فرآیند توسعه سیاسی عوامل گوناگونی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ ازجمله نظام‌های اداری که بر بستری از سیستم‌های سیاسی قرار دارند. بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولت‌ها برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه را تسهیل می‌کند. در این پژوهش، از روش‌شناسی توصیفی- پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود و حجم نمونه برای این کار 30 نفر تعیین شد. روایی آن را خبرگان تأیید و به‌منظور تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که کشورها بر مبنای توانایی تبدیل قابلیت‌های نظام‌های اداری خود به ظرفیت‌های سیاسی می‌توانند توسعه پیدا کنند. کشورهایی به توسعه دست پیدا می‌کنند که بتوانند ثبات، مشارکت و پاسخ‌گویی نظام سیاسی خود را افزایش دهند و نظام اداری کارآمد، مقتدر و مشروعی را بنا کنند. نتایج پژوهش نشان داد کشور کره جنوبی موقعیّت بهتری نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مورد پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Administrative Systems on the Process of Political Development in Iran and Some Asian Countries: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kholafazadeh Astmal 1
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 2
  • Nader Bohlooli 3
  • Yousef Beigzadeh 3
1 PhD Student, Public Administration Department, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Public Administration Department, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of administrative systems on the process of political development in Iran and Asian countries i.e. Iran, Turkey, and South Korea. The common feature of these countries was authoritarian modernization. In the process of political development, various factors play role; Including administrative systems that are based on political systems. An efficient administrative bureaucracy facilitates the ability and capacity of governments to step on the path of development. In this research, descriptive-survey methodology and comparative studies were used. The data collection tool was a questionnaire and the sample size was 30 people. Its validity was confirmed by experts and Cronbach's alpha test was used to confirm its reliability. Data analysis was performed using structural equation modeling and Smart PLS software. The research findings showed that countries can develop based on the ability to turn the capabilities of their administrative systems into political capacities. Countries could be able to develop that can increase the stability, participation and accountability of their political system and build an efficient, powerful and legitimate administrative system. The results showed that South Korea is in a better position than other Asian countries in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian Countries
  • Political Systems
  • Administrative Systems
  • Political Development
  • Islamic Republic of Iran
ابوطالبی، مهدی (1386). تبیین وجوه ناکارآمدی علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام خمینی (ره). فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه انقلاب اسلامی، سال 2، شماره 8، 102-132.
اعتباریان‌خوراسگانی، اکبر، قلی­پورمقدم، محمد (1396). مرور تطبیقی نظریه­های توسعه سیاسی. مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال 1، شماره 3، 36-11.   
اکبری‌تبریزی، اصغر (1366). ژان ژاک روسو، سیاستمدار و انسان. کیهان اندیشه، سال 6، شماره 11، 46-67.
امین‌زاده، محسن (1376). توسعه سیاسی. مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال 1، شماره ۱۱7، 154-113.
آمارتیاسن، کومارسین (1382).  توسعه به مثابه آزادی. ترجمه وحید محمودی. تهران: دانشگاه تهران.
پورفرد، عبدالحسین (1398). ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: فرهنگ و اندیشه اسلامی.
رسولی، رضا (1387).  تجدید ساختار در نظام مدیریت دولتی کشور ترکیه در چشم انداز ارتباط با اتحادیه اروپا. پیک نور، سال 7، شمارة 4، 97-58.
ساعی، احمد (1391). توسعه در مکاتب متعارض. تهران: نشرقومس.
سریع­القلم، محمود (1380). عقلانیت و آینده‌ی توسعه یافتگی ایران. تهران: مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سید‌امامی، کاووس (1377). یکپارچگی ملی و رشد هویت‌های قومی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 1، شماره 1، 7-18.
صفریان، روح الله، شهرام­نیا، امیرمسعود، مسعودنیا، حسین، مکی، پریسا (1396). ساختار نظام اداری و فرایند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات. فصل­نامه رهیافت های سیاسی و بین‌المللی، سال 9 شماره 5، 320-291.
عبدالهی، محمد، راد، ‌فیروز (1388). روند تحول و موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران (1382-1304). مجله جامعه­شناسی ایران، دوره 10، شماره 1، 63-29 .  
فکوهی، ناصر (1384). پیر بوردیو، پرسمان دانش و روشنفکری. مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 2، شماره 3، 77-95.
لفت‌ویچ، آندریان (1385).  دمکراسی و توسعه. ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: نشر طرح نو.
لوسین، پای (1380). بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی. ترجمه غلامرضا خواجه­سروری. تهران: نشر پژوهشگاه مطالعات راهبردی.
محمدیان، علی، رضایی، علیرضا (1395). تحول مفهوم دیپلماسی در روابط بین‌الملل. پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال 5، شماره1، 105-127.
 مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتى (1395). آشنایی با شاخص­های دولت مدرن، کد موضوعی. مرکز پژوهش‌های مجلس، سال 2، شماره330، 53-1.
معینی‌پور، مسعود (1388). بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی. فصل­نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال 3، شماره 12، 65-42.
وزارت صمت (1393). قواعد حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی تک نفره. فصلنامه علمی و پژوهشی، سال 19، شماره 73، 34-54.
هانتینگتون، ساموئل (1375). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علم.
هدی، فرل (1394).  اداره امور تطبیقی (مدیریت تطبیقی). ترجمه غلامرضا معمارزاده طهران و سیدمهدی الوانی. تهران: اندیشه­های گوهر بار.
هونگ، ته‌یو (1392). بررسی تطبیقی نقش دولت و جامعه­ی مدنی در توسعه ی اقتصادی- اجتماعی کره­ی جنوبی و ایران. رساله دکترا، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
Almond, A. (1990). The Study of Political Culture. Discipline Divided: London and Newbury Park: SAGE Publications.
Benjamin, A. (2013). Working with Walter Benjamin: Recovering a political philosophy:. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Binder, E. (1971). Le Massif des Monts Loma (Sierra Leone).  United States: SAGE Publications.
Dahlstrom, C. (2012). Politics and administration. In Peters &Pierre (Ed), The Sage Handbook of Public Administration, 361-368. Los Angeles: Sage.
Deutsch, K. (1991). Social Mobilization and Political Development. American Political Science Review, 53(3), 493-511.
Eckstein, H. (1971). The evaluation of political performance. London: Sage.
Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy & growth: A cross-national analysis of the effects of Weberian state structures on economic growth. American Sociological Review, 36(12), 748-765.
Ferraz, D. (2009). Is there space for senior civil servants hybrid management models across political-administrative systems?. Public Policy and Administration, 1(30), 1648-2603.
Ferrel, H. (1995). Public administration: A comparative perspective (Public Administration and Public Policy). Marcel Dekker, 59(12), 123-154. 
Harry, E. (1971). The evaluation of political performance: Problems & Dimensions.Beverly Hills: Sage Publication. 
Heidenheimer, A. (1990). Comparative public policy. United States: St. Martin's Press.
Huntington, S. (1995). Will more countries become democratic? Political science quarterly. The Academy of Political Science, 99(2), 193-218.
Inkles, A., & Smith, D., H. (1974). Becoming modern. MA: Harvard University Press.
Jaguaribe, H. (1975). Political development: A general theory and a latin american case study. Hispanic American Historical Review, 55 (3), 595–598.
Johari, J. C. (1993). Comparative politics. New Delhi: Sterling Publisher PVT. LTD.
Kautsky, J. (1972).  The polititical consequences of modernization. New York: John Wiley & Sons.
Kyracu, A. (2010). Fiscal and political decentralaization and government quality, International Studies. Germany: Hustle.
Leonard, B., & Palombara, J. (1971). Crises and sequences in political development. Princeton: Princeton University Press.
Palombara, L. J. (2015). Bureaucracy and political development. NewJersey: Princeton University Press.
Pye, L. (1965). The concept of political development. Analysis of Anerican Acadamy of Political and Social Science, 23(7), 164-165.
Roger, W. (1972). Patterns of political development. NewYork: Mckay.
Ruggie, J. G. (1998). Constructing the world polity. London and New York: Routledge.
Souza, C. (2017). State modernization and the building of bureaucratic capacity for the implementation of federalized policies. Brazil: Universidade Federal da Bahia.
Waldo, D. (1984). The Administration state. New York: Holmes and Meier.
Zoellick, B. (2012). The world annual report. Washington: World Bank.