سرنوشت خط‌مشی عمومی در فرایند اجرا: تحلیل تعامل اراده سیاسی-ظرفیت اداری

سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jipas.2021.151301

چکیده

به طور کلی چهار نسل، خزانه دانشی «اجرای خط‌مشی عمومی» را به خود اختصاص داده‌اند: نسل بالا- پایین، پایین- بالا، ترکیبی و نسل در حال ظهور (رژیم خط‌مشی، علم اجرا). در پرتو الهامات این چهار نسل، مدل‌های نظری بر اساس نقاط مرجع مختلفی در مورد «زندگی اجرای خط‌مشی عمومی» تدوین شده است. همه دانش تولیدی در مطالعات علوم خط‌مشی و اداره امور عمومی حول «دوگان بزرگ سیاست- اداره» متمرکز  بوده‌اند. نویسنده مدعی است می‌توان به اتکای دو نقطه مرجع استراتژیک اصیل در علوم خط‌مشی و علوم اداری (اراده سیاسی- ظرفیت اداری) الگوهای اجرای خط‌مشی عمومی و همین‌طور مختصات خط‌مشی‌های عمومی در چهار رویکرد اقتضایی به اجرا را تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fate of Public Policies after Proclamation: An Analysis of the Interaction of Political Will and Administrative Capacity

نویسنده [English]

  • Hassan DanaeeFard
Professor at Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In general, four generations have the knowledge inventory of “public policy implementation”: the top-down, bottom-up, hybrid, and emerging generation -policy regime, enforcement science. In the light of the inspirations of these four generations, theoretical models have been developed based on various reference points about the “life of public policy implementation”. All knowledge in the study of public policy and public administration has been centered around the “great policy-administration dichotomy”. The author argues that the models of public policy implementation as well as the coordinates of public policy in four contingent approaches to implementation can be analyzed by relying on two original strategic reference points in policy and administrative knowledge (political will-administrative capacity).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Policy Implementation
  • Political Will
  • Administrative Capacity
Brower, R., Bertrand Jones, T., Tandberg, D., Hu, S., & Park, T. (2017). Comprehensive developmental education reform in Florida: A policy implementation typology. The Journal of Higher Education, 88(6), 809-834.
Campanella, M. L. (1991). Proactive Policy-making: The New Role of the State-Actor. Government and Opposition, 26(4), 480-499.
Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145-174.
McConnell, A. (2020). The use of placebo policies to escape from policy traps. Journal of European Public Policy, 27(7), 957-976.
McConnell, A., & t Hart, P. (2019). Inaction and public policy: Understanding why policymakers ‘do nothing’. Policy Sciences, 52(4), 645-661.
Si, Y. (2020). Implementing targeted poverty alleviation: A policy implementation typology. Journal of Chinese Governance, 5(4), 439-454.