بررسی پیشایندهای توسعه پایدار سازمان‌های دولتی با رویکرد نقشه شناختی فازی شهودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مدیریت. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه رفسنجان

2 بخش مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه میبد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه ولی عصر

10.22034/jipas.2022.312200.1269

چکیده

توسعه پایدار سازمان‌های دولتی به یک اصل در چارچوب سازمان‌های امروزی تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی مدلی علی برای بررسی محرک‌های توسعه پایدار سازمان‌های دولتی است. رویکرد استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه‌گیری، نقشه شناختی فازی شهودی می‌باشد. در این مقاله در مرحله اول تلاش به ایجاد یک مدل علی برای محرک‌های استخراج شده از ادبیات و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان شده است. در مرحله دوم با سناریو‌سازی برای دو محرک خارجی "توجه ذینفعان" و "انتظارات برای شفافیت بیشتر"، مشاهده شد که تاثیرات قابل توجه‌‌ای بر افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت، آگاهی از وضعیت تجاری، فرصت‌های بازار در ارائه محصول یا خدمات، تصویب و انطباق با مقررات، معاهدات بین‌المللی و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی می‌گذارند. از طرفی دیگر در این مقاله سعی شده است مشخص کنیم کدام محرک برای توسعه پایدار دارای بیشترین و کمترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است که مشخص شد "افزایش آگاهی رسانی اجتماعی" بیشترین تاثیرپذیری را دارد و "فرهنگ شرکت"به عنوان محرکی قابل تامل با بیشترین درجه مرکزیت (مجموع تاثیرپذیری و تاثیرگذاری) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Sustainable Development Drivers in Public Organizations using Intuitive Fuzzy cognitive maps

نویسندگان [English]

  • salim karimi takalo 1
  • hossein sayyadi 2
  • saeid danaie nik 3
1 Department of Administrative Sciences and Economics. vali - E- asr Rafsanjan University
2 Department of Management, School of Management, Meybod University
3 Department of Management, School of Management, vali E asr University
چکیده [English]

Despite extensive investments in the organizations’ efforts to conserve global resources in line with sustainability goals, these goals are being pursued at a sluggish pace. This article presents a causal model to draw more attention to and facilitate the implementation of sustainable development practices in organizations of the public sector. The approach used for data analysis and inference is the intuitionistic fuzzy cognitive mapping (IFCM). In the first phase of the study, a causal model was developed for the drivers extracted from the relevant literature and interviews with 15 experts. In the second phase, scenario building and analysis for two external drivers, namely “attention to stakeholders” and “customer demand for transparency” revealed that they have significant impacts on “investment in infrastructure development”, “business condition awareness”, “market opportunities for product or service provision”, “compliance with regulations”, “international treaties”, and “minimization of environmental impacts”. The study also attempted to determine the degree to which the drivers of sustainable development affect and are affected by each other, ultimately finding that “social awareness promotion” is the most strongly affected driver and, as expected, “corporate culture” has the highest degree centrality (sum of indegree and outdegree) among the drivers included in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving sustainable development
  • Public Organizations
  • attention to stakeholders
  • customer demand for transparency